Variabele: Werknemerscode

Een verbetering voorstellen

Naam

Werknemerscode

Afkorting

Codtra

Thema

Arbeidsprestatie, Bijdragen

Definitie/omschrijving

Met het oog op een correcte inning van de socialezekerheidsbijdragen maakt deze variabele een onderscheid tussen arbeiders, bedienden en ambtenaren en geeft tevens aan of het gaat om leerjongens, gesubsidieerde contractuelen, enzovoort.

Bron

DWH_ONSS_UniStatbaseDMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Lijst beschikbaar op Portaalsite Sociale zekerheid

bijlage2 - Werknemerskengetallen - Gewone bijdrage

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
010Tijdelijke werklieden in de tuinbouw en in de landbouw (werkgevers met werkgeverscategorieën 194, 494, 193, 097 en 497) en tot en met het tweede kwartaal 2007 werklieden - gelegenheidswerknemer in de horeca (werkgevers met werkgeverscategorieën 016, 017, 097 en 497). 01/01/2017 - ∞ Gewone bijdrage - enkel geldig voor seizoenhandarbeiders
011Werklieden van de speciale categorie aan te geven met forfaitaire lonen door werkgevers met werkgeverscategorieën 016, 017, 019, 116, 117, 216, 217 en, tot en met eerste kwartaal 2007, 020, 023, 068, 146, 158, 166, 323 en 562 (loonmatigingsbijdrage niet verschuldigd) en leerlingen van deze categorie vanaf het jaar waarin ze 19 jaar worden. 01/01/2017 - ∞ Gewone bijdrage - enkel geldig voor handarbeiders tegen forfait
012Mindervalide werklieden en leerlingen van deze categorie vanaf het jaar waarin ze 19 jaar worden : a) tewerkgesteld in een erkende beschutte werkplaats met werkgeverscategorieën 073, 173 of 273 (loonmatigingsbijdrage niet verschuldigd). B) aan te geven door werkgevers met werkgeverscategorie 811(loonmatigingsbijdrage verschuldigd). 01/01/2017 - ∞ Gewone bijdrage - enkel geldig voor mindervalide handarbeiders
013a)Taxichauffeurs voor personenvervoer tewerkgesteld door werkgevers met werkgeverscategorie 068 (loonmatigingsbijdrage niet verschuldigd) en leerlingen van deze categorie vanaf het jaar waarin ze 19 jaar worden. b) Contractuele handarbeiders die niet onder het jaarlijkse vakantiestelsel van de werknemers vallen tewerkgesteld door een werkgever met werkgeverscategorie 040. 01/01/2017 - ∞ Speciale handarbeiders
014Werklieden van de gewone categorie voor wie de bijdrage aan het Bosuitbatingsfonds verschuldigd is door de werkgevers met de werkgeverscategorie 029 en leerlingen van deze categorie vanaf het jaar waarin ze 19 jaar worden. 01/01/2017 - ∞ Gewone bijdrage - enkel geldig voor gewone handarbeiders, anders dan de andere arbeiders
015Werklieden van de gewone categorie en leerlingen van deze categorie vanaf het jaar waarin ze 19 jaar worden: a) aan te geven met werkelijke lonen door de werkgevers met werkgeverscategorieën 016, 017, 019, 020, 023, 068, 158 ,166 en 562 (loonmatigingsbijdrage verschuldigd); b) voor wie de bijdrage aan het Bosuitbatingsfonds niet verschuldigd is, aan te geven door werkgevers met de werkgeverscategorie 029; c) gelegenheidsarbeiders aan te geven met reële lonen door de werkgevers met werkgeverscategorieën 116 en 117; d) alle andere werklieden die elders niet worden vermeld. 01/01/2017 - ∞ Gewone handarbeiders
016Mijnwerker, bovengronds tewerkgesteld en leerlingen van deze categorie vanaf het jaar waarin ze 19 jaar worden. 01/01/2017 - ∞ Mijnwerkers (handarbeiders)
017Mijnwerker, ondergronds tewerkgesteld en leerlingen van deze categorie vanaf het jaar waarin ze 19 jaar worden. 01/01/2017 - ∞ Gewone bijdrage - enkel geldig voor mijnwerkers (handarbeiders)
019Leerlingen en gelijkgestelden - handarbeiders vanaf het jaar waarin ze 19 jaar worden aan te geven door de werkgevers van de openbare sector met werkgeverscategorieën 001, 046, 050, 096, 296, 347, 351, 396, 441 en 496 (FAO-FBZ bijdrage verschuldigd) 01/01/2017 - ∞ Gewone bijdrage - enkel geldig voor leerling handarbeiders
020Leerplichtigen - gelegenheidswerknemers handarbeiders van de speciale categorie (zie werknemerskengetal 011 onder de werkgeverscategorieën 317, 097 en 497) tot 31 december van het jaar waarin ze 18 jaar worden. 01/01/2017 - ∞
021Contractuele werknemers - arbeiders aangeworven in de publieke sector ter vervanging van contractuele of statutaire werknemers in loopbaanonderbreking volgens de herstelwet van 22 januari 1985 of ter vervanging van werknemers die hun prestaties met 1/5de verminderen met compenserende premie in het kader van de herverdeling van de arbeid in de openbare sector. 01/01/2017 - ∞
022Leerplichtigen - werklieden en stagiairs van de speciale categorie (zie werknemerskengetal 011 en 010 tot en met 2/2007 met uitzondering van de gelegenheidswerknemers Horeca - superextra's) tot 31 december van het jaar waarin ze 18 jaar worden. 01/01/2017 - ∞ Gewone bijdrage - enkel geldig voor andere leerplichtige handarbeiders
024Gesubsidieerde contractuelen, handarbeiders die met reëel loon worden aangegeven (zie werknemerskengetal 015 b), en c)) 01/01/2017 - ∞ Gewone bijdrage - enkel geldig voor gesubsidieerde contractuele handarbeiders
025Gesubsidieerde contractuelen, minder-valide handarbeiders die met reëel loon worden aangegeven, tewerkgesteld in een beschutte werkplaats 01/01/2017 - ∞ Gewone bijdrage - enkel geldig voor gesubsidieerde contractuele handarbeiders
026Leerplichtigen - werklieden en stagiairs van de gewone categorie (zie werknemerskengetal 014) tot 31 december van het jaar waarin ze 18 jaar worden. 01/01/2017 - ∞ Gewone bijdrage - enkel geldig voor andere leerplichtige handarbeiders
027Leerplichtigen - werklieden en stagiairs van de gewone categorie (zie werknemerskengetal 015) tot 31 december van het jaar waarin ze 18 jaar worden. 01/01/2017 - ∞ Gewone bijdrage - enkel geldig voor leerplichtige gewone handarbeiders
29Gesubsidieerde contractuelen, handarbeiders die met forfaitair loon worden aangegeven, tewerkgesteld bij openbare besturen en ermee gelijkgestelde instellingen, verenigingen en maatschappijen 01/01/2017 - ∞
035Leerlingen en gelijkgestelden - handarbeiders tot 31 december van het jaar waarin ze 18 jaar worden : - leerlingen met erkende leerovereenkomst Middenstandsopleiding. - leerlingen met gecontroleerde leerverbintenis-middenstandsopleiding. - leerlingen voor beroepen uitgeoefend door arbeiders in loondienst (industrieel leercontract). - stagiairs met stageovereenkomst in het kader van de vorming tot ondernemingshoofd. -- leerling met een overeenkomst voor socioprofessionele inpassing erkend door de Gemeenschappen en Gewesten. Stagiairs met een beroepsinlevingsovereenkomsten. 01/01/2017 - ∞ Gewone bijdrage - enkel geldig voor leerling handarbeiders
041Dienstboden die het slachtoffer zijn van een arbeidsongeval, gebeurd vóór 01/04/1983 01/01/2017 - ∞ Fao - FBZ bijdrage - enkel geldig voor dienstboden (handarbeiders)
043Speciale handarbeiders. Huispersoneel, handarbeiders, aangegeven door werkgevers ingeschreven onder de categorieën 039, 094 en 193. 01/01/2017 - ∞
044Speciale leerplichtige handarbeiders.Huispersoneel, leerplichtigen - werklieden (zie werknemerskengetal 043) tot 31december van het jaar waarin ze 18 jaar worden. 01/10/2018 - 31/12/2018
045Dienstboden aangegeven door werkgevers die ingeschreven zijn onder werkgeverscategorieën 037 of 437 01/01/2017 - ∞ Dienstboden (handarbeiders)
046Artiesten en leerlingen van deze categorie vanaf het jaar waarin ze 19 jaar worden. 01/01/2017 - ∞ Gewone bijdrage - enkel geldig voor andere artiesten
047Artiesten - Deeltijds leerplichtigen tot 31 december van het jaar waarin ze 18 jaar worden. 01/01/2017 - ∞ Gewone bijdrage - enkel geldig voor leerplichtige artiest
050Handarbeiders tewerkgesteld in het kader van een flexijob 01/01/2017 - ∞
90Handarbeiders aangeworven in het kader van art. 60, § 7 van de wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's 01/01/2022 - ∞
400Hoofdarbeiders aangeworven in het kader van art. 60, § 7 van de wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's 01/01/2022 - ∞
404Niet-beschermde lokale mandatarissen 01/01/2022 - ∞
405Beschermde lokale mandatarissen 01/01/2022 - ∞
406Federaal of regionaal parlementslid 01/01/2019 - ∞
407Federaal of regionaal regeringslid 01/01/2020 - ∞
439Leerlingen en gelijkgestelde hoofdarbeiders tot 31 december van het jaar waarin ze 18 jaar worden. 01/01/2017 - ∞ Gewone bijdrage - enkel geldig voor leerling hoofdarbeiders
450Hoofdarbeiders tewerkgesteld in het kader van een flexijob 01/01/2017 - ∞
454Vanaf het jaar waarin ze 19 jaar worden: Betaalde sportbeoefenaars die ressorteren onder het Paritair Comité nr. 329. 01/01/2022 - ∞
481Contractuele werknemers - bedienden aangeworven in de publieke sector ter vervanging van contractuele of statutaire werknemers in loopbaanonderbreking volgens de herstelwet van 22 januari 1985 of ter vervanging van werknemers die hun prestaties met 1/5de verminderen met compenserende premie in het kader van de herverdeling van de arbeid in de openbare sector. 01/01/2017 - ∞
484Gesubsidieerde contractuelen - hoofdarbeiders tewerkgesteld bij openbare besturen en ermee gelijkgestelde instellingen, verenigingen en maatschappijen 01/01/2017 - ∞ Gewone bijdrage - enkel geldig voor gesubsidieerde contractuele hoofdarbeiders
485Gesubsidieerde contractuelen, mindervalide hoofdarbeiders tewerkgesteld in een erkende beschutte werkplaats 01/01/2017 - ∞ Gewone bijdrage - enkel geldig voor gesubsidieerde contractuele hoofdarbeiders
486Leerplichtigen - gelegenheidswerknemers bedienden aan te geven met forfaitaire lonen voor werkgevers met de werkgeverscategorieën 216 en 217. 01/01/2017 - ∞ Gewone bijdrage - enkel geldig voor hoofdarbeiders horeca
487Leerplichtigen - bedienden en stagiairs tot 31 december van het jaar waarin ze 18 jaar worden. 01/01/2017 - ∞ Leerplichtige hoofdarbeiders
488Gerechtigden op een (post)doctoraatsbeurs toegekend door een werkgever genoemd in de art. 3bis of 15 van het KB van 28/11/1969 (Fedris bijdragen verschuldigd). 01/04/2020 - ∞
491Het niet-administratief en technisch personeel van de vrije universiteiten onderworpen aan alle stelsels van de sociale zekerheid. 01/01/2017 - ∞
492Mindervalide bedienden en leerlingen van deze categorie vanaf het jaar waarin ze 19 jaar worden : a) tewerkgesteld in een erkende beschutte werkplaats met werkgeverscategorieën 073, 173 en 273 (loonmatigingsbijdrage niet verschuldigd). b) aan te geven door werkgevers met werkgeverscategorie 811 (loonmatigingsbijdrage verschuldigd) 01/01/2017 - ∞ Gewone bijdrage - enkel geldig voor mindervalide arbeiders
493Het academisch en wetenschappelijk personeel van de universiteiten ingeschreven onder de werkgeverscategorieën 175 en 396.Contractuelen die niet vallen onder het jaarlijkse vakantiesstelsel van de werknemers in de categorieën 040 en 075. 01/01/2017 - ∞ Speciale hoofdarbeiders
494Vanaf het jaar waarin ze 19 jaar worden: Betaalde sportbeoefenaars (loonmatigingsbijdrage niet verschuldigd) 01/01/2017 - ∞ Speciale hoofdarbeiders
495Bedienden en leerlingen van deze categorie vanaf het jaar waarin ze 19 jaar worden : a) Bedienden met een gewone categorie. b) Betaalde sportbeoefenaars, vanaf het eerste kwartaal 2008 beperkt tot voetbaltrainers en voetbalscheidsrechters aangegeven door werkgevers met werkgeverscategorieën 070 of 076c) Gelegenheidswerknemers bedienden aan te geven met reële lonen door de werkgevers met de werkgeverscategorieën 116 en 117 01/01/2017 - ∞ Gewone hoofdarbeiders
496Gelegenheidswerknemers bedienden aan te geven met forfaitaire lonen voor werkgevers met de werkgeverscategorieën 216 en 217. 01/01/2017 - ∞ Gewone bijdrage - enkel geldig voor hoofdarbeiders horeca
497Erkende onthaalouders 01/01/2017 - ∞ Gewone bijdrage - enkel geldig voor erkende onthaalouder
498Gerechtigden op een (post)doctoraatsbeurs, afkomstig van een land buiten de E.E.G. dat geen overeenkomst heeft met België 01/01/2017 - ∞ Gewone bijdrage - enkel geldig voor hoofdarbeiders beursstudent
499Leerlingen en gelijkgestelde vanaf het jaar waarin ze 19 jaar worden aan te geven door de werkgevers van de openbare sector met werkgeverscategorieën 001, 046, 050, 096, 296, 347, 351, 396, 441 en 496 (FAO-FBZ bijdrage verschuldigd) 01/01/2017 - ∞ Gewone bijdrage - enkel geldig voor leerling hoofdarbeiders
673Mandatarissen of houders van een staffunctie in de openbare diensten 01/01/2017 - ∞ Gewone bijdrage
675Werknemers uitsluitend onderworpen aan de verzekering voor geneeskundige verzorging 01/01/2017 - ∞ Andere (type werknemers)
676Statutaire werknemers met standplaats in het buitenland 01/01/2017 - ∞ Andere (type werknemers)
677Stagiairs met het oog op een vaste benoeming met de vakantieregeling privésector bij een provinciaal of plaatselijk bestuur 01/01/2022 - ∞
690Vastbenoemde geneesheren vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen op basis van art. 1, § 3 van de wet van 27.06.1969 en die op basis van art. 158 van de ziekenhuiswet van 10-7-2008 recht hebben op een overheidspensioen 01/01/2022 - ∞ Cotisation membre du personnel statutaire exclusivement soumis à la cotisation de pension du secteur public
840Solidariteitsbijdrage verschuldigd voor studenten-arbeiders die ten hoogste gedurende 23 dagen werken in het kader van een overeenkomst voor studenten in de maanden juli, augustus en september en/of ten hoogste gedurende 23 dagen in de andere maanden van een kalenderjaar 01/01/2017 - ∞ Bijzondere bijdrage voor studenten
841Solidariteitsbijdrage verschuldigd voor studenten-bedienden die ten hoogste gedurende 23 dagen werken in het kader van een overeenkomst voor studenten in de maanden juli, augustus en september en/of ten hoogste gedurende 23 dagen in de andere maanden van een kalenderjaar 01/01/2017 - ∞ Bijzondere bijdrage voor studenten
876Bijdrage verschuldigd voor het ontslagen statutair personeel van de openbare sector en daarmee gelijkgestelden, wiens werkrelatie wordt beëindigd en militairen teruggekeerd naar het burgerleven aan te geven met de categorie 134 - stelsel van ziekte- en invaliditeitsverzekering 01/01/2017 - ∞ Bijzondere bijdrage ontslagen statutaire werknemer
877Bijdrage verschuldigd voor het ontslagen statutair personeel van de openbare sector en daarmee gelijkgestelden, wiens werkrelatie wordt beëindigd en militairen teruggekeerd naar het burgerleven aan te geven met de categorie 134 - werkloosheidsstelsel 01/01/2017 - ∞ Bijzondere bijdrage ontslagen statutaire werknemer
879Bruggepensioneerde werknemers waarvoor een bijzondere bijdrage verschuldigd is op het conventioneel brugpensioen 01/01/2017 - ∞ Bijzondere bijdrage werknemer met brugpensioen
883Ontslagen werknemers waarvoor er een bijdrage verschuldigd is op de aanvullende vergoedingen 01/01/2017 - ∞ Bijzondere bijdrage aanvullende vergoedingen
885Werknemers met loopbaanonderbreking waarvoor er een bijdrage verschuldigd is op de aanvullende vergoedingen 01/01/2017 - ∞ Bijzondere bijdrage aanvullende vergoedingen
101Contractuele handarbeiders 01/01/2017 - ∞ Code die tot 2017 opgenomen was in Codtra van RSZPPO/DIBISS.
102Contractuele handarbeiders ter vervanging van een werknemer die heeft gekozen voor de (vrijwillige) vierdagenweek 01/01/2017 - ∞ Code die tot 2017 opgenomen was in Codtra van RSZPPO/DIBISS.
104Contractuele handarbeiders - mindervaliden tewerkgesteld in een beschutte werkplaats 01/01/2017 - ∞ Code die tot 2017 opgenomen was in Codtra van RSZPPO/DIBISS.
114Handarbeiders - gesubsidieerde contractuelen 01/01/2017 - ∞ Code die tot 2017 opgenomen was in Codtra van RSZPPO/DIBISS.
121Handarbeiders aangeworven in het kader van art. 60, § 7 van de wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's (vanaf 2019/2 enkel geldig in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest en de Duitstalige gemeenten) 01/01/2017 - ∞ Code die tot 2017 opgenomen was in Codtra van RSZPPO/DIBISS.
131Handarbeiders - jongeren tot en met het vierde kwartaal van het jaar waarin ze 18 jaar worden - art. 5bis van het KB van 28.11.1969 01/01/2017 - ∞ Code die tot 2017 opgenomen was in Codtra van RSZPPO/DIBISS.
133Handarbeiders - leerlingen tot het vierde kwartaal van het kalenderjaar dat ze 18 jaar worden - artikel 4 van het KB van 28.11.1969 01/01/2017 - ∞ Code die tot 2017 opgenomen was in Codtra van RSZPPO/DIBISS.
201Contractuele hoofdarbeiders 01/01/2017 - ∞ Code die tot 2017 opgenomen was in Codtra van RSZPPO/DIBISS.
202Contractuele hoofdarbeiders ter vervanging van een werknemer die heeft gekozen voor de (vrijwillige) vierdagenweek 01/01/2017 - ∞ Code die tot 2017 opgenomen was in Codtra van RSZPPO/DIBISS.
203Contractuele hoofdarbeiders - syndicaal gedetacheerden 01/01/2017 - 31/03/2017 Code die tot 2017 opgenomen was in Codtra van RSZPPO/DIBISS.
204Contractuele hoofdarbeiders - mindervaliden tewerkgesteld in een beschutte werkplaats 01/01/2018 - ∞ Code die tot 2017 opgenomen was in Codtra van RSZPPO/DIBISS.
214Hoofdarbeiders - gesubsidieerde contractuelen 01/01/2017 - ∞ Code die tot 2017 opgenomen was in Codtra van RSZPPO/DIBISS.
221Hoofdarbeiders aangeworven in het kader van art. 60, § 7 van de wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's (vanaf 2019/2 enkel geldig in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest en de Duitstalige gemeenten) 01/01/2017 - ∞ Code die tot 2017 opgenomen was in Codtra van RSZPPO/DIBISS.
231Hoofdarbeiders - jongeren tot en met het vierde kwartaal van het jaar waarin ze 18 jaar worden - art. 5bis van het KB van 28.11.1969 01/01/2017 - ∞ Code die tot 2017 opgenomen was in Codtra van RSZPPO/DIBISS.
233Hoofdarbeiders - leerlingen tot het vierde kwartaal van het kalenderjaar dat ze 18 jaar worden - artikel 4 van het KB van 28.11.1969 01/01/2017 - ∞ Code die tot 2017 opgenomen was in Codtra van RSZPPO/DIBISS.
251Geneesheren in opleiding - art. 15bis van het KB van 28.11.1969 01/01/2017 - ∞ Code die tot 2017 opgenomen was in Codtra van RSZPPO/DIBISS.
252Contractuele geneesheren vrijgesteld van bijdragen op basis van art. 1, § 3 van de wet van 27.06.1969 01/01/2017 - ∞ Code die tot 2017 opgenomen was in Codtra van RSZPPO/DIBISS.
601Vastbenoemden 01/01/2017 - ∞ Code die tot 2017 opgenomen was in Codtra van RSZPPO/DIBISS.
603Vastbenoemden - syndicaal gedetacheerden 01/01/2017 - 31/03/2017 Code die tot 2017 opgenomen was in Codtra van RSZPPO/DIBISS.
608Stagiairs met het oog op een vaste benoeming - vakantieregeling privésector 01/01/2017 - ∞ Code die tot 2017 opgenomen was in Codtra van RSZPPO/DIBISS.
609Stagiairs met het oog op een vaste benoeming - vakantieregeling openbare sector 01/01/2017 - ∞ Code die tot 2017 opgenomen was in Codtra van RSZPPO/DIBISS.
642Vastbenoemde geneesheren onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen en die op basis van art. 158 van de ziekenhuiswet van 10-7-2008 geen recht hebben op een overheidspensioen 01/01/2017 - 31/03/2018 Code die tot 2017 opgenomen was in Codtra van RSZPPO/DIBISS.
651Vastbenoemde geneesheren vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen op basis van art. 1, § 3 van de wet van 27.06.1969 en die op basis van art. 158 van de ziekenhuiswet van 10-7-2008 recht hebben op een overheidspensioen 01/01/2017 - ∞ Code die tot 2017 opgenomen was in Codtra van RSZPPO/DIBISS.
671Bijdrage voor ontslagen statutair personeel - Stelsel van de ZIV-uitkering 01/01/2017 - ∞ Code die tot 2017 opgenomen was in Codtra van RSZPPO/DIBISS.
672Bijdrage voor ontslagen statutair personeel - Werkloosheidsstelsel 01/01/2017 - ∞ Code die tot 2017 opgenomen was in Codtra van RSZPPO/DIBISS.
701Studenten tewerkgesteld in het kader van een overeenkomst voor studenten en voor wie de solidariteitsbijdrage verschuldigd is 01/01/2017 - ∞ Code die tot 2017 opgenomen was in Codtra van RSZPPO/DIBISS.
702Monitoren en socio-culturele animatoren vrijgesteld op grond van art. 17 van het KB van 28.11.1969 01/01/2017 - ∞ Code die tot 2017 opgenomen was in Codtra van RSZPPO/DIBISS.
711Bedienaars eredienst en afgevaardigden Vrijzinnige Raad - art. 13 van het KB van 28.11.1969 01/01/2017 - ∞ Code die tot 2017 opgenomen was in Codtra van RSZPPO/DIBISS.
721Niet beschermde lokale mandatarissen - artikel 37quater van de wet van 29.6.1981 01/01/2017 - ∞ Code die tot 2017 opgenomen was in Codtra van RSZPPO/DIBISS.
722Beschermde lokale mandatarissen 01/01/2017 - ∞ Code die tot 2017 opgenomen was in Codtra van RSZPPO/DIBISS.
731Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige ambulanciers - handarbeiders 01/01/2017 - ∞ Code die tot 2017 opgenomen was in Codtra van RSZPPO/DIBISS.
732Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige ambulanciers - hoofdarbeiders 01/01/2017 - ∞ Code die tot 2017 opgenomen was in Codtra van RSZPPO/DIBISS.
741Kunstenaars 01/01/2017 - ∞ Code die tot 2017 opgenomen was in Codtra van RSZPPO/DIBISS.
761Erkende onthaalouders 01/01/2017 - ∞ Code die tot 2017 opgenomen was in Codtra van RSZPPO/DIBISS.
771Werklozen met bedrijfstoeslag (SWT) 01/01/2017 - 31/12/2017 Code die tot 2017 opgenomen was in Codtra van RSZPPO/DIBISS.