GSS: gemeenten en provincies

Betrokken gemeenten en provincies

In het kader van het project Geharmoniseerde Sociale Statuten (GSS) kunnen de gemeenten en provincies binnenkort voor de toekenning van aanvullende voordelen een beroep doen op de authentieke bronnen en op de bufferdatabank.

Deze procedure is in een eerste fase bedoeld voor de gemeenten en provincies die nog niet contractueel verbonden zijn aan de KSZ.

Welke stappen moet de gemeente of provincie zetten?

Elke provincie of gemeente die wenst te weten wie van zijn inwoners tot één of meerdere sociale categorieën behoort teneinde aan deze personen automatisch een aanvullend voordeel toe te kennen, dient hiertoe een specifieke schriftelijke aanvraag in te dienen bij:

mevrouw Sanne Miseur (External@ksz-bcss.fgov.be)
afdeling "Programma-, Project- en Klantenbeheer"
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Willebroekkaai 38
1000 Brussel

De vraag om gegevensmededeling dient in deze schriftelijke aanvraag te worden gerechtvaardigd en de procedure voor de verwerking van de gegevens dient nauwkeurig te worden beschreven. We maken u er echter op attent dat enkel de in de procedure uitdrukkelijk bedoelde gegevens kunnen worden meegedeeld.

De volgende documenten moeten worden toegevoegd aan de aanvraag:

  • het ingevulde toegangsaanvraagformulier (beschikbaar via External@ksz-bcss.fgov.be)
  • een kopie van het provinciaal of gemeentelijk reglement
  • in voorkomend geval, de toepasselijke belastingregels

De periode waarop de aanvraag betrekking heeft dient expliciet te worden vermeld.
Gelet op de duur van de administratieve procedure moet de aanvraag tijdig aan de KSZ worden meegedeeld, bij voorkeur minstens 2 maanden vóór de geplande datum van verzending van de gegevens.

Machtiging 

De KSZ heeft van de afdeling sociale zekerheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid, nu Informatieveiligheidscomité (IVC), een algemene machtiging gekregen voor de mededeling van persoonsgegevens door de KSZ aan de gemeenten en provincies. Deze mededeling gebeurt uitsluitend in het kader van de automatische toekenning van aanvullende voordelen.

Krachtens deze algemene machtiging kan de KSZ persoonsgegevens meedelen aan gemeenten en provincies voor zover ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden worden toegelicht in de beraadslaging.

Ondertekening van de overeenkomst

Tussen elke gemeente of provincie en de KSZ wordt er een overeenkomst afgesloten.

De KSZ stelt de overeenkomst op die ondertekend moet worden door het gemeente- of provinciebestuur en die ook de handtekening van de administrateur-generaal van de KSZ zal bevatten.

In deze overeenkomst staat uitdrukkelijk vermeld dat de provincie of gemeente aan de KSZ het rijksregisternummer van de verantwoordelijke binnen de provincie of gemeente moet meedelen.

Vooraleer de overeenkomst kan worden uitgevoerd, wordt er aan de gemeente of provincie gevraagd om:

  • aan de KSZ het bewijs van de bespreking van de overeenkomst door het gemeente- of provinciebestuur te bezorgen;
  • de contactgegevens mee te delen van de "technische verantwoordelijke" van de gemeente/provincie of van het informaticaservicebureau dat de verwerking van de gegevens uitvoert voor de gemeente of provincie, alsook het rijksregisternummer van de verantwoordelijke bij de gemeente of provincie.

Veiligheidsaspecten

De KSZ houdt een tabel bij waarin wordt aangeduid welke gebruiker de gegevens met betrekking tot een bepaalde postcode mag raadplegen.

Het programma van de KSZ controleert:

  • of de postcode van de woonplaats van een bepaalde persoon in het bestand van de provincie/gemeente overeenstemt met de postcode waarvoor de raadpleging gebeurt,
  • of de persoon die met een bepaald INSZ geïdentificeerd wordt wel degelijk in de gemeente woont zoals opgegeven door de gemeente.

Het programma controleert dus of de opgegeven persoon (INSZ) inderdaad gedomicilieerd is in de betrokken gemeente of provincie. Deze controle wordt uitgevoerd op basis van de postcode. Bij een verwerping van de aanvraag als gevolg van een vorm-, veiligheids- of identificatiecontrole (naam, voornaam) dient de gemeente of provincie de aanvraag eventueel opnieuw in te dienen.

  1. het INSZ komt niet voor in de lijst van rechthebbenden
  2. het INSZ komt voor in de lijst van de rechthebbenden

Beschrijving van de elektronische uitwisseling

De provincies en gemeenten bezorgen aan de KSZ een bestand met een overzicht van de inwoners van de gemeente of provincie op wie de maatregel van toepassing is. De provincies en gemeenten verbinden zich ertoe ENKEL de INSZ's mee te delen die tijdens het betrokken jaar in de provincie of gemeente woonden.

Zie technische documentatie (beschikbaar via External@ksz-bcss.fgov.be)

Kostenregeling

De totale kostprijs voor de ontwikkeling en het gebruik van deze toepassing is gelijk aan de eenheidsprijs van een bericht in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de dienst verleend werd, vermenigvuldigd met het aantal nuttige inputberichten van de gemeente, stad of provincie. De minimumkostprijs bedraagt € 342 (jaarlijks geïndexeerd op 1 januari) en de maximumkostprijs € 3.423 (jaarlijks geïndexeerd op 1 januari) (BTW is niet van toepassing).

De KSZ zal het meegedeelde bestand zo snel mogelijk verwerken en vervolgens aan de gemeente/provincie een schuldvordering sturen waarin de berekeningswijze van het verschuldigde bedrag verduidelijkt wordt.

Het bedrag dient te worden gestort op de rekening nr. 001-1950055-43 van de KSZ binnen de 60 kalenderdagen vanaf de ontvangst van de schuldvordering.

Contactpersoon

Als u meer informatie wenst over de te volgen procedure voor dit project, over de stand van zaken van uw dossier of over de concrete gegevensuitwisseling, kunt u contact opnemen met:

Mevrouw Sanne Miseur
Afdeling Programma-, Project- en Klantenbeheer
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Willebroekkaai 38
1000 Brussel
tel. 02-741 84 02
e-mail: External@ksz-bcss.fgov.be.