GSS : OCMW's

Te ondernemen stappen

Elk OCMW dat wenst te weten wie van zijn inwoners tot één of meerdere sociale categorieën behoort teneinde aan deze personen automatisch een aanvullend voordeel toe te kennen, dient een specifieke schriftelijke aanvraag in te dienen bij:

mevrouw Sanne Miseur (External@ksz-bcss.fgov.be)
afdeling "Programma-, Project- en Klantenbeheer"
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Willebroekkaai 38
1000 Brussel

De aanvraag dient te worden gemotiveerd en de volgende documenten moeten worden toegevoegd

  • het ingevulde toegangsaanvraagformulier (beschikbaar via External@ksz-bcss.fgov.be)
  • een kopie van het reglement of van de uitdrukkelijke verklaring dienaangaande waarin de toekenning van aanvullende rechten en de procedure voor de gegevensverwerking beschreven worden

Gelet op de duur van de administratieve procedure moet de aanvraag tijdig bij de KSZ worden ingediend, bij voorkeur minstens 2 maanden vóór de geplande datum van verzending van de gegevens.

Machtiging van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid

De afdeling sociale zekerheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid heeft aan de KSZ een algemene machtiging verleend voor de mededeling van persoonsgegevens door de KSZ aan de OCMW's. Deze mededeling gebeurt uitsluitend in het kader van de automatische toekenning van aanvullende voordelen.

Krachtens deze algemene machtiging kan de KSZ persoonsgegevens meedelen aan OCMW's voor zover ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden worden in de beraadslaging toegelicht.

Ondertekening van de overeenkomst

Tussen het OCMW en de KSZ wordt een overeenkomst afgesloten.

Vooraleer de overeenkomst kan worden uitgevoerd, wordt er aan het OCMW gevraagd om:

  • aan de KSZ het bewijs leveren dat de overeenkomst werd besproken door de leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
  • de contactgegevens van de "technische verantwoordelijke" van het OCMW of van het informaticaservicebureau dat de verwerking van de gegevens voor het OCMW uitvoert mee te delen alsook het rijksregisternummer van de verantwoordelijke binnen het OCMW.

Veiligheidsaspecten

Het programma van de KSZ controleert of de personen opgenomen in het bestand van het OCMW (lijst met INSZ’s) wel degelijk in de gemeente wonen. Deze controle wordt verricht op basis van de postcode.

Bij een verwerping van de aanvraag als gevolg van een vorm-, veiligheids- of identificatiecontrole (naam, voornaam) dient het OCMW de aanvraag eventueel opnieuw in te dienen.

Beschrijving van de elektronische uitwisseling

De OCMW's bezorgen aan de KSZ een bestand met de inwoners van de gemeente op wie de maatregel van toepassing is. De OCMW's verbinden zich ertoe ENKEL de INSZ'en mee te delen van personen die tijdens het betrokken jaar in de gemeente woonden.

De technische documentatie kan worden aangevraagd via External@ksz-bcss.fgov.be.

Contactpersoon

Wenst u meer informatie over de te volgen procedure voor dit project, over de stand van zaken van uw dossier of over de concrete gegevensuitwisseling, neem dan contact op met:

Mevrouw Sanne Miseur
Afdeling Programma-, Project- en Klantenbeheer
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Willebroekkaai 38
1000 Brussel
tel. 02-741 84 02
e-mail: External@ksz-bcss.fgov.be