Voordelen toegekend door de gemeenten en provincies

Welke stappen moet de gemeente of provincie zetten?

Elke gemeente of provincie die de mededeling wenst van de lijst van personen in de gemeente of provincie die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging, dient daartoe een specifieke schriftelijke aanvraag in te dienen via:

Mevrouw Sanne Miseur (External@ksz-bcss.fgov.be)
afdeling Programma-, Project- en Klantenbeheer
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Willebroekkaai, 38
1000 Brussel.

De vraag om gegevensmededeling dient in die schriftelijke aanvraag te worden gerechtvaardigd en de procedure voor de verwerking van de gegevens dient nauwkeurig te worden beschreven.

Volgende documenten moeten worden toegevoegd aan de aanvraag:

 • het ingevulde toegangsaanvraagformulier,
 • een kopie van het provinciaal of gemeentelijk reglement,
 • in voorkomend geval, de toepasselijke belastingsregels.

De periode waarop de aanvraag betrekking heeft moet uiteraard ook expliciet worden vermeld.

Gelet op de duur van de administratieve procedure moet de aanvraag tijdig aan de Kruispuntbank worden meegedeeld, bij voorkeur minstens 2 maanden voor de geplande datum van verzending van de gegevens.

De gegevens met betrekking tot de verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering, toestand op 01/01, zijn beschikbaar voor de gemeenten en provincies vanaf de maand mei.

Machtiging van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid

De KSZ heeft van de afdeling sociale zekerheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid een algemene machtiging gekregen voor de mededeling van persoonsgegevens door de KSZ aan de gemeenten en provincies. Deze mededeling gebeurt uitsluitend in het raam van de automatische toekenning van aanvullende voordelen aan de begunstigden van de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging.

Krachtens deze algemene machtiging kan de KSZ persoonsgegevens meedelen aan de gemeenten en provincies voor zover die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden worden uiteengezet in beraadslaging nr. 11/029 van 5 april 2011, gewijzigd op 4 juni 2013.

Ondertekening van de overeenkomst

De KSZ stelt een overeenkomst op die ondertekend moet worden door het gemeente- of provinciebestuur en die ook de handtekening van de administrateur-generaal van de KSZ zal bevatten.

Tussen elke gemeente of provincie en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid wordt er een overeenkomst afgesloten. In deze overeenkomst staat ook uitdrukkelijk vermeld dat de provincie of gemeente aan de Kruispuntbank het rijksregisternummer van de verantwoordelijke persoon binnen de provincie of gemeente moet meedelen.
Vooraleer de overeenkomst kan worden uitgevoerd, wordt er aan de gemeente of provincie gevraagd om :

 • aan de KSZ het bewijs van de bespreking van de overeenkomst door het gemeente- of provinciebestuur te bezorgen ;
 • de contactgegevens mee te delen van het informaticaservicebureau dat de verwerking van de gegevens uitvoert voor de gemeente of provincie, alsook het rijksregisternummer van de verantwoordelijke persoon bij de gemeente of provincie.

Veiligheidsaspecten

Op basis van de afgesloten overeenkomst, wordt een profiel (toegangsmachtiging) toegekend aan de gebruiker (verantwoordelijke persoon) die voor de provincie of gemeente de raadpleging van de gegevens van de rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming superviseert.

De Kruispuntbank houdt van haar kant een tabel bij waarin wordt aangeduid welke gebruiker de gegevens met betrekking tot een bepaalde NIS-gemeentecode in het personenrepertorium mag raadplegen.

Een programma van de Kruispuntbank controleert :

 • of de gebruiker (userid) toegang mag krijgen tot de toepassing
 • of de identificatiegegevens die bij een bepaald INSZ horen juist zijn: stemt het opgegeven INSZ overeen met de meegedeelde identificatiegegevens?
 • ofwel of de NIS-gemeentecode van de woonplaats van een bepaalde persoon in het bestand van de provincie/gemeente overeenstemt met de NIS-gemeentecode waarvoor de raadpleging gebeurt
 • of de persoon die met een bepaald INSZ geïdentificeerd wordt wel degelijk in de gemeente woont die door de gemeente wordt opgegeven

Het programma controleert dus of de opgegeven persoon (INSZ) inderdaad gedomicilieerd is in de betrokken gemeente of provincie. Deze controle wordt uitgevoerd op basis van de NIS-gemeentecode. Bij deze controle wordt ook nagegaan of de gemeente of provincie, vertegenwoordigd door een verantwoordelijke (user-id) de betrokken NIS-gemeentecode mag raadplegen.

Bij een verwerping ingevolge een vorm-, veiligheids- of identificatiecontrole (naam, voornaam) dient de gemeente of provincie de aanvraag eventueel opnieuw in te dienen.

Daarna worden de INSZ's getoetst aan het personenrepertorium van de Kruispuntbank. Hierbij zijn er twee mogelijkheden:

 1. het INSZ komt niet voor bij de personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging van de Dienst v oor Administratieve Controle van het RIZIV, de HVKZ of de DOSZ;
 2. het INSZ komt voor bij de personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging van de Dienst voor Administratieve Controle van het RIZIV, de HVKZ of de DOSZ.

Voor alle INSZ's die voor het RIZIV, de HVKZ of de DOSZ geïntegreerd zijn onder de hoedanigheid van rechthebbende op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging, wordt er een bevestiging gestuurd naar de gemeente of provincie. Voor de INSZ's die niet geïntegreerd zijn, stuurt de KSZ een negatief antwoord naar de provincie of gemeente.

Beschrijving van de elektronische uitwisseling

De provincies en gemeentes bezorgen aan de KSZ een bestand met een overzicht van de inwoners van de gemeente of provincie op wie de maatregel van toepassing is. De provincies en gemeenten verbinden zich ertoe enkel de INSZ's mee te delen die tijdens het betrokken jaar in de provincie of gemeente woonden.

De gegevensuitwisseling gebeurt aan de hand van het formulier L608.

Kostenregeling

De totale kostprijs voor de ontwikkeling en het gebruik van deze toepassing is gelijk aan de eenheidsprijs van een bericht in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de dienst verleend werd, vermenigvuldigd met het aantal nuttige inputberichten van de gemeente, stad of provincie. De minimumkostprijs bedraagt € 342 (jaarlijks geïndexeerd op 1 januari) en de maximumkostprijs € 3.423 (jaarlijks geïndexeerd op 1 januari) (BTW is niet van toepassing).

De KSZ zal het bestand dat door de gemeente werd meegedeeld zo snel mogelijk verwerken en vervolgens een schuldvordering naar de gemeente sturen waarin de berekeningswijze van het verschuldigde bedrag verduidelijkt wordt.

De gemeente dient dit bedrag te storten op rekening nr. 001-1950055-43 van de KSZ binnen de 60 kalenderdagen vanaf de ontvangst van de schuldvordering.

Contactpersoon

Als u meer informatie wenst over de te volgen procedure, over de stand van uw dossier of over de concrete gegevensuitwisseling, kunt u contact opnemen met:

Mevrouw Sanne Miseur
afdeling Programma-, Project- en Klantenbeheer
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Willebroekkaai, 38
1000 Brussel
tel. 02-741 84 02
e-mail: External@ksz-bcs s.fgov.be.