Variabele: Code ISCO 2008

Een verbetering voorstellen

Naam

Code ISCO 2008

Afkorting

CITP08

Thema

Arbeidsongeschiktheid

Definitie/omschrijving

De internationale standaardberoepenclassificatie is opgemaakt door de Internationale Arbeidsorganisatie. Deze classificatie bevat 4 detailniveaus.

Bron

DWH_Fedris_FAT_AT_67

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Deze variabele duidt aan welke activeringsmaatregel van toepassing.

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
Beroepen bij de strijdkrachten 01/01/2017 - ∞
110 01/01/2017 - ∞
1111 Leden van wetgevende en uitvoerende macht 01/01/2017 - ∞
1112 Hogere kaderleden van het openbaar bestuur 01/01/2017 - ∞
1113 Traditionele dorpshoofden 01/01/2017 - ∞
1114 Beleidsvoerende medewerkers van belangenorganisaties 01/01/2017 - ∞
1120 Directeurs van grote ondernemingen 01/01/2017 - ∞
1211 Managers op financieel gebied 01/01/2017 - ∞
1212 Managers op het gebied van human resources 01/01/2017 - ∞
1213 Managers op het gebied van beleid en planning 01/01/2017 - ∞
1219 Managers op het gebied van zakelijke dienstverlening en op administratief gebied, niet elders geclassificeerd 01/01/2017 - ∞
1221 Managers op het gebied van verkoop en marketing 01/01/2017 - ∞
1222 Managers op het gebied van reclame en public relations 01/01/2017 - ∞
1223 Managers op het gebied van speur- en ontwikkelingswerk 01/10/2017 - ∞
1311 Managers op het gebied van land- en bosbouw 01/01/2017 - ∞
1312 Managers op het gebied van aquacultuur en visserij 01/01/2017 - ∞
1321 Managers in de industrie 01/01/2017 - ∞
1323 Managers in de bouwnijverheid 01/01/2017 - ∞
1324 Managers op het gebied van logistiek en aanverwante diensten 01/03/2017 - ∞
1330 Managers op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT) 01/01/2017 - ∞
1341 Managers op het gebied van kinderopvang 01/01/2017 - ∞
1342 Managers op het gebied van menselijke gezondheidszorg 01/01/2017 - ∞
1343 Managers op het gebied van ouderenzorg 01/01/2017 - ∞
1344 Managers op het gebied van maatschappelijke dienstverlening 01/01/2017 - ∞
1345 Managers op het gebied van onderwijs 01/01/2017 - ∞
1346 Filiaalhouders op het gebied van financiële dienstverlening en verzekeringen 01/01/2017 - ∞
1349 Managers op het gebied van professionele diensten, niet elders geclassificeerd 01/01/2017 - ∞
1411 Hotelmanagers 01/01/2017 - ∞
1412 Restaurantmanagers 01/03/2017 - ∞
1420 Managers in de detail- en groothandel 01/03/2019 - ∞
1431 Managers op het gebied van sport en recreatie en bij culturele centra 01/01/2017 - ∞
1439 Managers op het gebied van diensten, niet elders geclassificeerd 01/01/2017 - ∞
210 01/01/2017 - ∞
2111 Natuurkundigen en sterrenkundigen 01/01/2017 - ∞
2112 Meteorologen 01/10/2017 - ∞
2113 Scheikundigen 01/01/2017 - ∞
2114 Geologen en geofysici 01/03/2017 - ∞
2120 Wiskundigen, actuarissen en statistici 01/01/2017 - ∞
2131 Biologen, botanici, zoölogen en dergelijke 01/01/2017 - ∞
2132 Adviseurs op het gebied van landbouw, bosbouw en visserij 01/01/2017 - ∞
2133 Milieudeskundigen 01/01/2017 - ∞
2141 Industrieel ingenieurs en productie-ingenieurs 01/01/2017 - ∞
2142 Burgerlijk ingenieurs 01/01/2017 - ∞
2143 Milieu-ingenieurs 01/01/2017 - ∞
2144 Ingenieurs mechanica 01/07/2017 - ∞
2145 Ingenieurs scheikunde 01/01/2017 - ∞
2149 Ingenieurs, niet elders geclassificeerd 01/01/2017 - ∞
2151 Ingenieurs elektriciteit 01/10/2017 - ∞
2152 Ingenieurs elektronica 01/03/2017 - ∞
2153 Ingenieurs telecommunicatie 01/01/2017 - ∞
2161 Bouwkundig architecten 01/01/2017 - ∞
2162 Landschapsarchitecten 01/01/2017 - ∞
2164 Stedenbouwkundigen en verkeersdeskundigen 01/01/2017 - ∞
2165 Cartografen en landmeters 01/01/2017 - ∞
2166 Grafisch en multimedia designers 01/03/2017 - ∞
2211 Huisartsen 01/01/2017 - ∞
2212 Specialisten op het gebied van de gespecialiseerde geneeskunde 01/01/2017 - ∞
2221 Verpleegkundig kaderpersoneel 01/01/2017 - ∞
2222 Vroedvrouwen 01/01/2017 - ∞
2230 Specialisten op het gebied van de traditionele en de alternatieve geneeskunde 01/01/2017 - ∞
2250 Dierenartsen 01/01/2017 - ∞
2261 Tandartsen 01/01/2017 - ∞
2262 Apothekers 01/01/2017 - ∞
2263 Specialisten op het gebied van de milieu- en arbeidshygiëne 01/01/2017 - ∞
2264 Kinesisten en fysiotherapeuten 01/01/2017 - ∞
2265 Diëtisten en voedingsdeskundigen 01/01/2017 - ∞
2266 Audiologen en logopedisten 01/01/2017 - ∞
2267 Optometristen en orthoptisten 01/01/2017 - ∞
2269 Specialisten op het gebied van de gezondheidszorg, niet elders geclassificeerd 01/01/2017 - ∞
2310 Professoren en andere docenten in het hoger onderwijs 01/01/2017 - ∞
2320 Leraren in beroepsgerichte vakken in het secundair onderwijs 01/01/2017 - ∞
2330 Leraren in algemene vakken in het secundair onderwijs 01/01/2017 - ∞
2341 Onderwijzers in het lager onderwijs 01/01/2017 - ∞
2342 Onderwijzers in het kleuteronderwijs 01/01/2017 - ∞
2351 Specialisten op het gebied van onderwijsmethoden 01/01/2017 - ∞
2352 Leraren in het buitengewoon onderwijs 01/01/2017 - ∞
2353 Andere taalleraren (buiten het schoolsysteem) 01/01/2017 - ∞
2354 Andere muziekleraren (buiten het schoolsysteem) 01/01/2017 - ∞
2355 Andere kunstleraren (buiten het schoolsysteem) 01/01/2017 - ∞
2356 Leraren informatica (buiten het schoolsysteem) 01/01/2017 - ∞
2359 Onderwijsdeskundigen , niet elders geclassificeerd 01/01/2017 - ∞
2411 Accountants en boekhoudkundig kaderpersoneel 01/01/2017 - ∞
2412 Financieel en beleggingsadviseurs 01/01/2017 - ∞
2413 Financieel analisten 01/01/2017 - ∞
2421 Bedrijfs- en organisatieanalisten 01/01/2017 - ∞
2422 Beleidsadviseurs 01/01/2017 - ∞
2423 Specialisten op het gebied van personeels- en loopbaanontwikkeling 01/01/2017 - ∞
2424 Specialisten op het gebied van personeelsopleidingen 01/01/2017 - ∞
2431 Specialisten op het gebied van reclame en marketing 01/01/2017 - ∞
2432 Specialisten op het gebied van public relations 01/03/2017 - ∞
2433 Verkoopspecialisten in medische, farmaceutische en technische producten (met uitzondering van ICT) 01/01/2018 - ∞
2434 Verkoopspecialisten informatie- en communicatietechnologie (ICT) 01/03/2017 - ∞
2511 Systeemanalisten 01/01/2017 - ∞
2512 Softwareontwerpers 01/01/2018 - ∞
2513 Web- en multimediaontwerpers 01/01/2017 - ∞
2514 Applicatieprogrammeurs 01/01/2017 - ∞
2519 Software- en applicatieontwikkelaars en –analisten, niet elders geclassificeerd 01/01/2017 - ∞
2521 Ontwerpers en beheerders van databanken 01/03/2017 - ∞
2522 Systeembeheerders 01/01/2017 - ∞
2523 Netwerkspecialisten 01/01/2017 - ∞
2529 Databank- en netwerkspecialisten, niet elders geclassificeerd 01/01/2017 - ∞
2611 Advocaten 01/01/2018 - ∞
2612 Rechters 01/01/2017 - ∞
2619 Juristen, niet elders geclassificeerd 01/01/2017 - ∞
2621 Archivarissen en conservatoren 01/01/2017 - ∞
2622 Bibliothecarissen en dergelijke 01/01/2017 - ∞
2631 Economen 01/01/2017 - ∞
2632 Sociologen, antropologen en dergelijke 01/01/2017 - ∞
2633 Filosofen, historici en politicologen 01/01/2017 - ∞
2634 Psychologen 01/01/2017 - ∞
2635 Maatschappelijk werkers 01/01/2017 - ∞
2636 Theologen en bedienaars van de eredienst 01/01/2017 - ∞
2641 Auteurs en dergelijke 01/01/2018 - ∞
2642 Journalisten 01/01/2017 - ∞
2643 Vertalers, tolken en andere taalkundigen 01/01/2017 - ∞
2651 Beeldend kunstenaars 01/03/2017 - ∞
2652 Musici, zangers en componisten 01/01/2017 - ∞
2653 Dansers en choreografen 01/01/2019 - ∞
2654 Regisseurs en producenten voor film en theater en dergelijke 01/01/2017 - ∞
2655 Acteurs 01/01/2017 - ∞
2656 Omroepers voor radio, televisie en andere media 01/01/2017 - ∞
2659 Scheppende en uitvoerende kunstenaars, niet elders geclassificeerd 01/01/2017 - ∞
310 01/01/2017 - ∞
3111 Technici op scheikundig en natuurkundig gebied 01/01/2017 - ∞
3112 Technici op het gebied van civieltechnische werken 01/01/2017 - ∞
3113 Technici op het gebied van elektriciteit 01/01/2017 - ∞
3114 Technici op het gebied van elektronica 01/01/2017 - ∞
3115 Technici op het gebied van mechanica 01/01/2017 - ∞
3116 Technici op het gebied van chemische installaties en raffinaderijen 01/01/2017 - ∞
3117 Technici in de delfstoffen- en metallurgiewinning 01/03/2019 - ∞
3118 Technisch tekenaars 01/01/2017 - ∞
3119 Technici op het gebied van natuur- en technische wetenschappen, niet elders geclassificeerd 01/01/2017 - ∞
3121 Toezichthoudend personeel in de mijnbouw 01/01/2017 - ∞
3122 Toezichthoudend personeel in de industrie 01/01/2017 - ∞
3123 Toezichthoudend personeel in de bouwnijverheid 01/01/2017 - ∞
3131 Procesoperatoren van elektriciteitscentrales 01/07/2017 - ∞
3132 Procesoperatoren van verbrandingsovens en waterzuiveringsinstallaties 01/01/2017 - ∞
3133 Procesoperatoren van chemische installaties 01/07/2019 - ∞
3134 Procesoperatoren van aardolie- en aardgasraffinaderijen 01/01/2019 - ∞
3135 Procesoperatoren metaalproductie 01/01/2019 - ∞
3139 Technici voor het beheer en de controle van industriële processen, niet elders geclassificeerd 01/01/2017 - ∞
3141 Technici op het gebied van de biowetenschappen (met uitzondering van medische technici) 01/01/2017 - ∞
3142 Technici op het gebied van de landbouw 01/01/2017 - ∞
3143 Technici op het gebied van de bosbouw 01/01/2017 - ∞
3151 Scheepswerktuigkundigen 01/01/2017 - ∞
3152 Dekofficieren en loodsen 01/01/2017 - ∞
3153 Piloten en dergelijke 01/03/2017 - ∞
3154 Luchtverkeersleiders 01/01/2017 - ∞
3155 Elektrotechnici luchtvaartveiligheid 01/01/2017 - ∞
3211 Technici voor elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur 01/01/2017 - ∞
3212 Laboratoriumtechnici (geneeskunde en pathologie) 01/01/2017 - ∞
3213 Farmaceutisch-technisch assistenten en apothekersassistenten 01/01/2017 - ∞
3214 Technici op het gebied van prothesen en tandtechnici 01/07/2017 - ∞
3221 Verpleegkundigen 01/01/2017 - ∞
3222 Assistent-vroedvrouwen 01/01/2017 - ∞
3230 Beoefenaars van de traditionele en de alternatieve geneeskunde 01/01/2017 - ∞
3240 Veterinaire assistenten en dierenartsassistenten 01/01/2017 - ∞
3251 Tandartsassistenten en mondhygiënisten 01/01/2017 - ∞
3252 Technici op het gebied van medische registratie en gezondheidsinformatie 01/01/2017 - ∞
3253 Medewerkers op het gebied van gezondheidsvoorlichting 01/01/2017 - ∞
3254 Opticiens 01/01/2017 - ∞
3255 Technici en assistenten op het gebied van fysiotherapie 01/01/2017 - ∞
3256 Medisch assistenten 01/01/2017 - ∞
3257 Milieu-inspecteurs, inspecteurs arbeidshygiëne, inspecteurs voedselhygiëne en -veiligheid en dergelijke 01/01/2017 - ∞
3258 Ambulancepersoneel 01/01/2017 - ∞
3259 Ondersteunend personeel op het gebied van de gezondheidszorg, niet elders geclassificeerd 01/01/2017 - ∞
3311 Effecten- en valutahandelaars en -makelaars 01/10/2018 - ∞
3312 Adviseurs kredieten en leningen 01/01/2018 - ∞
3313 Boekhouders 01/01/2017 - ∞
3314 Assistenten op statistisch en wiskundig gebied en dergelijke 01/07/2017 - ∞
3315 Taxateurs en schade-experts 01/01/2018 - ∞
3321 Verzekeringsagenten 01/01/2017 - ∞
3322 Handelsvertegenwoordigers 01/01/2017 - ∞
3323 Inkopers 01/03/2017 - ∞
3324 Commissionairs 01/03/2018 - ∞
3331 Inklaringsagenten en expediteurs 01/07/2019 - ∞
3332 Organisatoren van conferenties en evenementen 01/01/2018 - ∞
3333 Arbeidsbemiddelaars en uitzendbureaumedewerkers 01/01/2017 - ∞
3334 Makelaars en beheerders van onroerend goed 01/01/2018 - ∞
3339 Zakelijke dienstverleners, niet elders geclassificeerd 01/01/2017 - ∞
3341 Bureauchefs 01/01/2017 - ∞
3342 Juridisch secretaressen 01/01/2017 - ∞
3343 Bureausecretaressen en directieassistenten 01/01/2017 - ∞
3344 Medisch secretaressen 01/01/2017 - ∞
3351 Douane-inspecteurs en grensbewakers 01/01/2017 - ∞
3352 Ambtenaren: belastingen en accijnzen 01/01/2017 - ∞
3353 Ambtenaren: sociale uitkeringen 01/01/2017 - ∞
3354 Ambtenaren: vergunningen 01/01/2017 - ∞
3355 Politie-inspecteurs en speurders 01/01/2017 - ∞
3359 Ambtenaren die instaan voor de toepassing van de wet, niet elders geclassificeerd 01/01/2017 - ∞
3411 Ondersteunend personeel op juridisch gebied en dergelijke 01/01/2017 - ∞
3412 Ondersteunend personeel op het gebied van maatschappelijk werk 01/01/2017 - ∞
3413 Ondersteunende functies op religieus gebied 01/03/2017 - ∞
3421 Atleten en andere sporters 01/01/2017 - ∞
3422 Sporttrainers en -instructeurs, scheidsrechters en sportofficials 01/01/2017 - ∞
3423 Fitness- en recreatie-instructeurs 01/01/2017 - ∞
3431 Fotografen 01/07/2017 - ∞
3432 Interieurdesigners en decorateurs 01/10/2017 - ∞
3433 Technici in galerieën, musea en bibliotheken 01/01/2017 - ∞
3434 Chef-koks 01/01/2017 - ∞
3435 Andere vakspecialisten op artistiek en cultureel gebied 01/01/2017 - ∞
3511 Technici op het gebied van informatie- en communicatietechnologie: operatoren 01/01/2017 - ∞
3512 Technici op het gebied van informatie- en communicatietechnologie: gebruikersondersteuning 01/01/2017 - ∞
3513 Netwerk- en systeemtechnici 01/01/2017 - ∞
3521 Radio- en televisietechnici en audiovisueel technici 01/01/2017 - ∞
3522 Telecommunicatietechnici 01/03/2017 - ∞
4110 Administratief medewerkers, algemeen 01/01/2017 - ∞
4120 Secretariaatsmedewerkers, algemeen 01/01/2017 - ∞
4131 Typisten voor het verwerken van tekst 01/01/2017 - ∞
4132 Typisten voor het verwerken van data 01/01/2017 - ∞
4211 Loketbedienden en dergelijke 01/01/2017 - ∞
4213 Pandhuishouders en geldschieters 01/07/2018 - ∞
4214 Incasseerders en dergelijke 01/01/2017 - ∞
4221 Reisconsulenten en reisbureaumedewerkers 01/01/2018 - ∞
4222 Callcentermedewerkers: informatieverstrekking 01/01/2017 - ∞
4223 Telefonisten 01/01/2017 - ∞
4224 Hotelreceptionisten 01/10/2017 - ∞
4225 Informatieverstrekkers 01/01/2017 - ∞
4226 Receptionisten, algemeen 01/01/2017 - ∞
4227 Interviewers voor enquêtes en marktonderzoek 01/03/2017 - ∞
4229 Klanteninformatieverstrekkers, niet elders geclassificeerd 01/01/2017 - ∞
4311 Administratief personeel: boekhouding 01/01/2017 - ∞
4312 Administratief personeel: statistiek, financiën en verzekeringen 01/01/2017 - ∞
4313 Administratief personeel: loonadministratie 01/01/2017 - ∞
4321 Magazijniers 01/01/2017 - ∞
4322 Logistiek medewerkers: productie 01/01/2017 - ∞
4323 Logistiek medewerkers: vervoer 01/01/2017 - ∞
4411 Bibliotheekmedewerkers 01/01/2017 - ∞
4412 Postboden en postsorteerders 01/01/2017 - ∞
4413 Codeurs, correctoren en dergelijke 01/01/2017 - ∞
4414 Openbare schrijvers en dergelijke 01/01/2018 - ∞
4415 Archief- en kopieermedewerkers 01/01/2017 - ∞
4416 Medewerkers personeelsadministratie 01/01/2017 - ∞
4419 Administratief personeel, niet elders geclassificeerd 01/01/2017 - ∞
5111 Reisbegeleiders en stewards 01/01/2017 - ∞
5112 Conducteurs op het openbaar vervoer 01/01/2017 - ∞
5113 Reisleiders en gidsen 01/01/2017 - ∞
5120 Koks 01/01/2017 - ∞
5131 Kelners 01/01/2017 - ∞
5132 Barmannen 01/01/2017 - ∞
5141 Kappers 01/01/2017 - ∞
5142 Schoonheidsspecialisten en dergelijke 01/01/2019 - ∞
5151 Toezichthouders van huishoudelijk en schoonmaakpersoneel in kantoren, hotels en dergelijke accomodatie 01/01/2017 - ∞
5152 Huismeesters in particuliere huishoudens 01/01/2017 - ∞
5153 Conciërges 01/01/2017 - ∞
5162 Gezelschapsdames en persoonlijk assistenten 01/03/2017 - ∞
5163 Begrafenisondernemers en balsemers 01/01/2017 - ∞
5164 Dierenverzorgers, -trimmers en -africhters 01/01/2017 - ∞
5165 Rijinstructeurs 01/01/2017 - ∞
5169 Verleners van persoonlijke diensten, niet elders geclassificeerd 01/01/2017 - ∞
5212 Straathandelaars in voedingsmiddelen 01/01/2017 - ∞
5221 Winkeliers 01/01/2017 - ∞
5222 Toezichthoudend personeel in winkels 01/03/2017 - ∞
5223 Verkopers en verkoopsassistenten 01/01/2017 - ∞
5230 Kassiers en ticketverkopers 01/03/2017 - ∞
5241 Mannequins en modellen 01/01/2017 - ∞
5246 Verkopers in cafetaria’s, fastfoodrestaurants, snackbars en dergelijke eetgelegenheden 01/01/2017 - ∞
5249 Verkopers, niet elders geclassificeerd 01/01/2017 - ∞
5311 Verzorgend personeel in kinderdagverblijven, crèches en dergelijke en onthaalmoeders 01/01/2017 - ∞
5312 Onderwijsassistenten 01/01/2017 - ∞
5321 Verzorgenden in ziekenhuizen, verpleeginstellingen en dergelijke instellingen 01/01/2017 - ∞
5322 Verzorgenden thuiszorg 01/01/2017 - ∞
5329 Verzorgend personeel in de gezondheidszorg, niet elders geclassificeerd 01/01/2017 - ∞
5411 Brandweerlui 01/01/2017 - ∞
5412 Politie-agenten 01/01/2017 - ∞
5413 Cipiers 01/01/2017 - ∞
5414 Veiligheidspersoneel 01/01/2017 - ∞
5419 Personeel op het gebied van de openbare orde en de veiligheid, niet elders geclassificeerd 01/01/2017 - ∞
6111 Akkerbouwers en groentetelers (met uitzondering van kasgroenten) 01/01/2017 - ∞
6112 Fruittelers 01/01/2017 - ∞
6113 Tuiniers en kwekers van bomen, struiken, bloemen, zaden, kasgroenten en dergelijke 01/01/2017 - ∞
6114 Telers van diverse gewassen 01/01/2017 - ∞
6121 Melkveehouders en andere veetelers (inclusief fokkers van huisdieren), met uitzondering van pluimveehouders 01/01/2017 - ∞
6122 Pluimveehouders 01/07/2019 - ∞
6123 Imkers en telers van zijderupsen en andere insecten 01/01/2017 - ∞
6129 Veetelers, niet elders geclassificeerd 01/10/2017 - ∞
6130 Producenten met een gemengd bedrijf 01/07/2017 - ∞
6210 Bosbouwers en dergelijke 01/01/2017 - ∞
6222 Vissers op binnen- en kustwateren 01/01/2017 - ∞
6223 Vissers op volle zee 01/01/2017 - ∞
6224 Jagers en vallenzetters 01/01/2017 - ∞
6310 Landbouwers, om te voorzien in eigen levensonderhoud 01/01/2017 - ∞
6330 Producenten met een gemengd bedrijf, om te voorzien in eigen levensonderhoud 01/03/2018 - ∞
6340 Vissers, jagers, vallenzetters en verzamelaars, om te voorzien in eigen levensonderhoud 01/01/2017 - ∞
7111 Polyvalente bouwvakkers (inclusief bouwaannemers die meewerken op de werf) 01/01/2017 - ∞
7112 Metselaars en dergelijke 01/01/2017 - ∞
7113 Steenhouwers, -bewerkers en -kappers 01/01/2017 - ∞
7114 Betonwerkers 01/01/2017 - ∞
7115 Timmerlui en schrijnwerkers 01/01/2017 - ∞
7119 Bouwarbeiders ruwbouw, niet elders geclassificeerd 01/01/2017 - ∞
7121 Dakdekkers 01/01/2017 - ∞
7122 Vloerleggers en tegelzetters 01/01/2017 - ∞
7123 Stukadoors 01/07/2017 - ∞
7124 Isolatiewerkers 01/01/2017 - ∞
7125 Glaszetters 01/03/2017 - ∞
7126 Loodgieters 01/01/2017 - ∞
7127 Installateurs van toestellen voor klimaatregeling en koeltechniek 01/01/2017 - ∞
7131 Schilders en behangers 01/01/2017 - ∞
7132 Verf- en lakspuiters 01/01/2017 - ∞
7133 Reinigers van bouwwerken 01/01/2017 - ∞
7211 Metaalgieters en kernmakers 01/10/2017 - ∞
7212 Lassers en snijders 01/01/2017 - ∞
7213 Plaatwerkers 01/01/2017 - ∞
7214 Constructiewerkers 01/01/2017 - ∞
7221 Smeden (met uitzondering van wapensmeden), voorslagers en smeedperswerkers 01/01/2017 - ∞
7222 Gereedschapsmakers, slotenmakers en wapensmeden 01/01/2017 - ∞
7223 Instellers en bedieners van metaalbewerkingsmachines en -gereedschapswerktuigen 01/01/2017 - ∞
7224 Metaalpolijsters, -slijpers en gereedschapslijpers 01/01/2017 - ∞
7231 Monteurs en reparateurs van motorvoertuigen 01/01/2017 - ∞
7232 Monteurs en reparateurs van vliegtuigmotoren 01/01/2017 - ∞
7233 Monteurs en reparateurs van industriële en landbouwmachines 01/01/2017 - ∞
7234 Monteurs en reparateurs van fietsen en dergelijke 01/01/2017 - ∞
7311 Vervaardigers en reparateurs van precisie-instrumenten 01/01/2017 - ∞
7315 Glasblazers, -snijders, -slijpers en -polijsters 01/07/2018 - ∞
7316 Letterschilders, decoratieschilders, graveurs en etsers 01/01/2017 - ∞
7317 Ambachtslieden die werken met hout, vlechtwerk en dergelijke materialen 01/01/2017 - ∞
7319 Ambachtslieden, niet elders geclassificeerd 01/01/2017 - ∞
7321 Prepress technici 01/01/2018 - ∞
7322 Drukkers 01/01/2017 - ∞
7323 Postpress technici en boekbinders 01/01/2017 - ∞
7411 Elektriciens (in gebouwen en dergelijke) 01/01/2017 - ∞
7412 Installateurs van elektrische apparatuur 01/01/2017 - ∞
7413 Installateurs en reparateurs van elektriciteitsleidingen (civieltechnische werken) 01/01/2017 - ∞
7421 Installateurs en onderhoudsmonteurs op het gebied van elektronica 01/01/2017 - ∞
7422 Installateurs en onderhoudsmonteurs op het gebied van informatie- en communicatietechnologie 01/01/2017 - ∞
7511 Slagers, vishandelaren en dergelijke 01/01/2017 - ∞
7513 Bereiders van zuivelproducten 01/01/2017 - ∞
7515 Proevers en sorteerders van voedingsmiddelen en dranken 01/10/2017 - ∞
7521 Houtbehandelaars 01/01/2017 - ∞
7522 Meubelmakers en dergelijke 01/01/2017 - ∞
7523 Instellers en bedieners van houtbewerkingsmachines 01/01/2017 - ∞
7531 Kleermakers, bontwerkers en hoedenmakers 01/01/2017 - ∞
7533 Naaisters, borduursters en dergelijke 01/01/2017 - ∞
7534 Stoffeerders en dergelijke 01/10/2018 - ∞
7536 Schoenmakers en zadelmakers 01/03/2017 - ∞
7541 Duikers en onderwaterwerkers 01/03/2019 - ∞
7543 Sorteerders en testers (met uitzondering van voedingsmiddelen en dranken) 01/03/2018 - ∞
7544 Ontsmetters en overige bestrijders van onkruid en ongedierte 01/07/2018 - ∞
7549 Ambachtslieden, niet elders geclassificeerd 01/01/2017 - ∞
8111 Mijnwerkers en arbeiders in steengroeven 01/03/2017 - ∞
8113 Boorders van bronnen en dergelijke 01/01/2019 - ∞
8121 Bedieners van metaalbewerkings- en metaalverwerkingsinstallaties 01/03/2017 - ∞
8143 Bedieners van machines voor de vervaardiging van producten van papier 01/07/2019 - ∞
8153 Bedieners van naaimachines 01/01/2018 - ∞
8160 Bedieners van machines voor de vervaardiging van voedings- en genotmiddelen 01/10/2017 - ∞
8172 Bedieners van installaties voor de houtbewerking 01/01/2017 - ∞
8181 Bedieners van installaties voor de vervaardiging van glas en aardewerk 01/07/2017 - ∞
8182 Bedieners van stoommachines en stoomketels 01/01/2017 - ∞
8183 Bedieners van verpakkings-, bottel- en etiketteermachines 01/07/2018 - ∞
8189 Bedieners van vaste machines en installaties, niet elders geclassificeerd 01/01/2017 - ∞
8211 Assembleurs van mechanische onderdelen van motoren, turbines, motorvoertuigen en vliegtuigen 01/01/2017 - ∞
8212 Assembleurs van elektrische en elektronische apparatuur 01/01/2017 - ∞
8219 Assembleurs, niet elders geclassificeerd 01/03/2017 - ∞
8311 Treinmachinisten 01/01/2017 - ∞
8312 Remmers, sein- en wisselwachters 01/03/2019 - ∞
8321 Bestuurders van motorrijwielen 01/01/2017 - ∞
8322 Chauffeurs van auto's, taxi's en bestelwagens 01/01/2017 - ∞
8331 Buschauffeurs en trambestuurders 01/01/2017 - ∞
8332 Vrachtwagenchauffeurs 01/01/2017 - ∞
8341 Bedieners van mobiele land- en bosbouwmachines 01/01/2017 - ∞
8342 Bedieners van grondverzetmachines en dergelijke 01/01/2017 - ∞
8343 Kraandrijvers en bedieners van takels en dergelijke 01/01/2017 - ∞
8344 Heftruckbestuurders 01/03/2017 - ∞
8350 Dekpersoneel op schepen en dergelijke 01/01/2017 - ∞
911 Huishoudelijke hulpen en schoonmakers in particuliere huishoudens, hotels en kantoren 01/01/2018 - ∞
9111 Huishoudelijke hulpen en schoonmakers in particuliere huishoudens 01/01/2017 - ∞
9112 Schoonmakers in hotels, kantoren en dergelijke accomodatie 01/01/2017 - ∞
9121 Personeel voor het wassen en strijken met de hand 01/01/2017 - ∞
9122 Autowassers 01/01/2017 - ∞
9123 Ruitenwassers 01/03/2017 - ∞
9129 Andere handarbeiders voor het reinigen van tapijten, zwembaden, koeltorens, graffiti en dergelijke 01/01/2017 - ∞
9211 Ongeschoolde arbeiders in de akkerbouw 01/01/2017 - ∞
9212 Ongeschoolde arbeiders in de veeteelt 01/01/2017 - ∞
9213 Ongeschoolde arbeiders op gemengde bedrijven 01/01/2017 - ∞
9214 Ongeschoolde arbeiders in de tuinbouw 01/01/2017 - ∞
9215 Ongeschoolde arbeiders in de bosbouw 01/01/2017 - ∞
9216 Ongeschoolde arbeiders in de visserij en de visteelt 01/01/2017 - ∞
9311 Ongeschoolde arbeiders in de mijnbouw en in steengroeven 01/01/2017 - ∞
9312 Ongeschoolde arbeiders in de weg- en waterbouw en andere civieltechnische werken 01/01/2017 - ∞
9313 Ongeschoolde arbeiders in de burgerlijke en utiliteitsbouw 01/01/2017 - ∞
9321 Inpakkers 01/01/2017 - ∞
9329 Ongeschoolde arbeiders in de industrie, niet elders geclassificeerd 01/01/2017 - ∞
9331 Bestuurders van (bak)fietsen en handkarren 01/01/2017 - ∞
9332 Bestuurders van door dieren getrokken voertuigen en machines 01/01/2017 - ∞
9333 Laders en lossers 01/01/2017 - ∞
9334 Vakkenvullers 01/01/2017 - ∞
9411 Bereiders van fastfood (broodjes, hamburgers, pizza's en dergelijke) 01/01/2017 - ∞
9412 Keukenhulpen 01/01/2017 - ∞
9510 Op straat uitgeoefende dienstverlenende beroepen zoals schoenpoetsers, loopjongens, verspreiders van flyers en dergelijke 01/01/2017 - ∞
9611 Vuilnisophalers en ophalers van afval bestemd voor recyclage 01/01/2017 - ∞
9612 Afvalsorteerders 01/01/2017 - ∞
9613 Straatvegers en dergelijke 01/01/2017 - ∞
9621 Boden, kruiers, krantenbezorgers en dergelijke 01/01/2017 - ∞
9622 Manusjes-van-alles 01/01/2017 - ∞
9623 Meteropnemers en geldophalers verkoops- en parkeerautomaten 01/01/2017 - ∞
9624 Waterdragers en brandhoutverzamelaars 01/07/2019 - ∞
9629 Elementaire beroepen, niet elders geclassificeerd 01/01/2017 - ∞