Variabele: Aard van het letsel

Een verbetering voorstellen

Naam

Aard van het letsel

Afkorting

NATLES06

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

De aard van het letsel beschrijft de fysieke gevolgen voor het slachtoffer (breuk, ontwrichting, snee, ...).

Bron

DWH_FAT_AT1_71

Instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Geldigheidsperiode

01/01/2006 - 31/12/2012

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Komt overeen met de variabele " ARABE " voor de periode vóór 01/01/2005 en met de variabele " NATLES " voor het jaar 2005. Het betreft tabel E van bijlage IV van het KB van 27/03/1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk van kracht sinds 2006

Internationale compatibiliteit

Variabele SEAT (Europese statistieken inzake arbeidsongevallen). Code Eurostat

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
0 Onbekend letsel: Informatie ontbreekt 01/01/2006 - 31/12/2016
10 Wonden en oppervlakkige letsels 01/01/2006 - 31/12/2016
11 Oppervlakkige letsels Omvat de kneuzingen, builen, hematomen, schaafwonden, schrammen, blaren, beten van niet-giftige insecten, oppervlakkige wonden. Omvat ook de hoofdhuidwonden en oppervlakkige letsels en vreemde voorwerpen die het oog, oor enz. binnendringen. Omvat niet de beten van giftige dieren (code 071). 01/01/2006 - 31/12/2016
12 Open wonden Omvat de scheurwonden, open wonden, snijwonden, kneuzingen met wonden, verlies van nagels; wonden met letsel aan spieren, pezen en zenuwen. Omvat niet de traumatische amputaties, verwijdering van de oogbol; avulsie van het oog (code 040);gecompliceerde botbreuken (code 022); verbrandingen met open wonden (code 061); oppervlakkige letsels(code 011) 01/01/2006 - 31/12/2016
13 Vleeswonden met verlies van weefsel 01/01/2006 - 31/12/2016
19 Andere soorten wonden en oppervlakkige letsels 01/01/2006 - 31/12/2016
20 Botbreuken 01/01/2006 - 31/12/2016
21 Gesloten botbreuken. Omvat de enkelvoudige botbreuken; botbreuken met letsels aan gewrichten (ontwrichtingen, enz.);botbreuken met inwendige letsels of zenuwletsels 01/01/2006 - 31/12/2016
22 Open botbreuken. Omvat de botbreuken met letsels aan weke delen van het lichaam (gecompliceerde botbreuken) 01/01/2006 - 31/12/2016
29 Andere soorten botbreuken 01/01/2006 - 31/12/2016
30 Ontwrichtingen, verstuikingen en verrekkingen. Omvat alle acute problemen met de skeletmusculatuur als gevolg van overbelasting van spieren, pezen,banden en gewrichten. 01/01/2006 - 31/12/2016
31 Ontwrichtingen. Omvat de subluxaties en verschuiving van beendereinden bij de gewrichten. Omvat niet de verschoven botbreuk (code 021) 01/01/2006 - 31/12/2016
32 Verstuikingen en verrekkingen. Omvat de overbelastingen die leiden tot breuken en scheuren van spieren, pezen, banden (en gewrichten),evenals hernia's als gevolg van overbelasting. Omvat niet de verschuivingen van beendereinden die bij de gewrichten moeten worden gecodeerd onder 031; indien deze gepaard gaan met een open wond, moeten ze onder 012 worden gecodeerd. 01/01/2006 - 31/12/2016
39 Andere soorten ontwrichtingen, verstuikingen en verrekkingen 01/01/2006 - 31/12/2016
40 Traumatische amputaties (verlies van ledematen).Omvat de amputaties en kneuzingen, verwijdering van de oogbol, inclusief traumatische avulsie van het oog en verlies van oor/oren. 01/01/2006 - 31/12/2016
41 Amputaties 01/01/2006 - 31/12/2016
50 Schuddingen en inwendige letsels. Omvat alle inwendige letsels zonder botbreuken, m.a.w. alle inwendige kneuzingen, bloedingen, scheurwonden,hersenletsels en scheuring van inwendige organen. Omvat niet de open wonden (code 012) en letsels die gepaard gaan met botbreuk (codes in groep 020) 01/01/2006 - 31/12/2016
51 Schuddingen. Omvat intracraniale letsels 01/01/2006 - 31/12/2016
52 Inwendige letsels. Omvat de letsels van organen in borstkas en buik en van bekkenorganen 01/01/2006 - 31/12/2016
53 Schuddingen en inwendige letsels die in afwezigheid van behandeling levensbedreigend kunnen zijn 01/01/2006 - 31/12/2016
54 Schadelijke effecten van elektriciteit 01/01/2006 - 31/12/2016
59 Andere soorten schuddingen en inwendige letsels 01/01/2006 - 31/12/2016
60 Verbrandingen, brandplekken (door kokende vloeistof) en bevriezing 01/01/2006 - 31/12/2016
61 Brandplekken (thermische - door kokende vloeistof) en verbrandingen. Omvat de verbrandingen door hete voorwerpen of open vuur; brandplekken door kokende vloeistof; wrijvingsschroeiplekken; stralingsverbrandingen (infrarood); zonnebrand; effecten van bliksem; verbrandingen ten gevolge van elektrische stroom, verbrandingen met open wond. Omvat niet de stralingseffecten behalve verbrandingen (code 102) 01/01/2006 - 31/12/2016
62 Chemische verbrandingen (corrosie) Omvat de Chemische verbrandingen (alleen uitwendige verbrandingen). 01/01/2006 - 31/12/2016
63 Bevriezing -omvat de effecten van temperatuurdaling (bevriezing); gedeeltelijke diktehuidverlies, bevriezing met afgestorven weefsel (necrose)Omvat niet de abnormaal lage lichaamstemperatuur (hypothermie) en andere effecten van overmatige koude(code 103) 01/01/2006 - 31/12/2016
69 Andere soorten verbrandingen, brandplekken door kokende vloeistof en bevriezing 01/01/2006 - 31/12/2016
70 Vergiftigingen en infecties 01/01/2006 - 31/12/2016
71 Acute vergiftigingen - Omvat de acute effecten van injectie, ingestie en absorptie of inhalatie van toxische, corrosieve of bijtende stoffen; beten van giftige dieren; verstikking door koolmonoxide of andere toxische gassen. Omvat niet de uitwendige chemische verbrandingen (code 062); anafylactische shock (code 119) 01/01/2006 - 31/12/2016
72 Acute infecties - Omvat de infecties door virus, bacterie en andere infectueuze stoffen 01/01/2006 - 31/12/2016
79 Andere soorten vergiftigingen en infecties 01/01/2006 - 31/12/2016
80 Verdrinking en verstikking 01/01/2006 - 31/12/2016
81 Verstikking - Omvat de verstikking door samendrukking, afsnoering of wurging; omvat ook verstikking door het ontbreken of reduceren van zuurstof in de omgevingslucht en verstikking door vreemde voorwerpen in de luchtwegen. Omvat niet de verstikking door koolmonoxide of andere toxische gassen (code 071) 01/01/2006 - 31/12/2016
82 Verdrinking en niet dodelijke onderdompeling. Omvat niet de verstikking zoals gedefinieerd in 081; bedolven onder materialen of andere niet-vloeibare massa's (bv. sneeuw, aarde enz.) 01/01/2006 - 31/12/2016
89 Andere soorten verdrinking en verstikking 01/01/2006 - 31/12/2016
90 Effecten van lawaai, trillingen en druk 01/01/2006 - 31/12/2016
91 Acuut gehoorverlies. Omvat het partieel of totaal gehoorverlies 01/01/2006 - 31/12/2016
92 Effecten van druk. Omvat de effecten van lucht- en waterdruk (barotrauma) 01/01/2006 - 31/12/2016
99 Andere effecten van lawaai, trillingen en druk. Omvat de geluidstrauma's, vibratiesyndroom enz. 01/01/2006 - 31/12/2016
100 Effecten van extreme temperaturen, licht en straling 01/01/2006 - 31/12/2016
101 Hitte en zonnesteken. Omvat de effecten van overmatige natuurlijke hitte en zonnestraling (hitteslagen, zonnesteken) of door de mens veroorzaakte hitte. Omvat niet de shock veroorzaakt door bliksem (code 112); zonnebrand (code 061) 01/01/2006 - 31/12/2016
102 Effecten van straling (niet-thermische). Omvat de effecten van röntgenstralen, radioactieve stoffen, ultraviolette stralen, ioniserende straling, lassersogen 01/01/2006 - 31/12/2016
103 Effecten van temperatuurdaling. Omvat de accidentele hypothermie en andere effecten van temperatuurdaling. Omvat niet de bevriezing (code 063) 01/01/2006 - 31/12/2016
109 Andere effecten van extreme temperaturen, licht en straling 01/01/2006 - 31/12/2016
110 Shocks 01/01/2006 - 31/12/2016
111 Shocks na agressie en bedreigingen. Omvat de shocks na agressie en bedreigingen door personen, shock na bankoverval, agressie door klanten, "sociale conflicten". Omvat niet de anafylactische shock (code 119); shock na traumatische letsels(code 112) 01/01/2006 - 31/12/2016
112 Traumatische shocks Omvat de elektroshock, shock veroorzaakt door bliksem, onmiddellijke of latere shock ten gevolge van letsel. Omvat niet anafylactische shock (code 119); agressie en bedreigingen door personen (code 111); gevallen zonder directe lichamelijke letsels 01/01/2006 - 31/12/2016
119 Andere soorten shocks Omvat de agressies door dieren zonder direct lichamelijk letsel; natuurrampen en andere gebeurtenissen die niet direct door mensen zijn veroorzaakt en het slachtoffer geen direct lichamelijk letsel berokkenen;anafylactische shock. 01/01/2006 - 31/12/2016
120 Multipele letsels. Deze groep is beperkt tot gevallen waar het slachtoffer twee of meer even ernstige soorten letsels heeft opgelopen 01/01/2006 - 31/12/2016
999 Andere, niet onder andere punten opgenomen gespecificeerde letsels. Deze groep dient alleen voor de indeling van letsels die niet onder andere punten zijn opgenomen: zenuwenruggenmergletsel; letsel aan bloedvaten; vreemde voorwerpen die via een natuurlijke opening binnendringen enz. 01/01/2006 - 31/12/2016