Variabele: Bijdragecode

Een verbetering voorstellen

Naam

Bijdragecode

Afkorting

contributioncode

Thema

Bijdragen

Definitie/omschrijving

De code van de bijdrage.

Bron

DWH_ONSS_UniStatbaseC

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
260 Activeringsbijdrage 01/01/2018 - ∞
261 Verlaagde activeringsbijdrage 01/01/2019 - ∞
800 Bijdrage economische werkloosheid 01/01/2017 - ∞
801 Bijzondere bijdrage verschuldigd op Coronapremie 01/07/2021 - ∞
807 Arbeidsongevallenpremie bestemd voor Fedris verschuldigd door zeevarenden in de koopvaardij-, bagger- of zeesleepvaartsector (werkgeverscategorieën 105, 205 en 305) 01/01/2018 - ∞
809 Bijdrage Fonds Sluiting Ondernemingen - commerciële ondernemingen 01/01/2017 - ∞ Ter vervanging van Cotffe.
810 Bijzondere bijdrage Fonds Sluiting Ondernemingen 01/01/2017 - ∞ Ter vervanging van Cotffe.
811 Bijdrage Fonds Sluiting Ondernemingen - niet-commerciële ondernemingen 01/01/2017 - ∞
812 Bijzondere bijdrage verbrekingsvergoedingen voor het Sluitingsfonds 01/01/2017 - ∞
820 Bijdrage voor de Fondsen voor bestaanszekerheid verschuldigd op de lonen aan 108 % van handarbeiders (inclusief leerplichtigen-handarbeiders en gesubsidieerde contractuelen). Het bedrag van deze bijdrage is inclusief de 8,86 % bijdrage die op extralegale pensioenen van toepassing is. 01/01/2017 - ∞ Voor de werkgevers van uitzendkrachten in de bouw (werkgeverscategorieën 224, 226, 244, 254) gaat het om de bijdrage voor het Sociaal Fonds voor de Uitzendkachten en voor het Fonds voor Bestaanszekerheid van de bouwsector.Ter vervanging van Cotfse.
825 Bijdrage sectoraal pensioenfonds voor arbeiders. Het bedrag van deze bijdrage is inclusief de 8,86 % bijdrage die op extralegale pensioenen van toepassing is. 01/01/2017 - ∞ De aangegeven som onder code 825 = de som van alle bijdragebedragen voor 825 verminderd met 851ex825Ter vervanging van Cotfse.
826 Forfaitaire bijdrage Fonds voor bestaanszekerheid 01/01/2017 - ∞ Ter vervanging van Cotfse.
827 Forfaitaire bijdrage sectoraal pensioenfonds voor arbeiders. Het bedrag van deze bijdrage is inclusief de 8,86 % bijdrage die op extralegale pensioenen van toepassing is. 01/01/2017 - ∞
830 Bijdrage voor de Fondsen voor bestaanszekerheid (uitgezonderd de sociale fondsen van het ANPCB (PC nr. 218), van de zelfstandige kleinhandel (PC nr. 201) en het "Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" voor werkgevers met werkgeverscategorie 076), verschuldigd op de lonen van bedienden (inclusief leerplichtigen-bedienden stagiairs en gesubsidieerde contractuelen). 01/01/2017 - ∞ Ter vervanging van Cotfse.
831 Bijdrage voor het Sociaal Fonds van het ANPCB (PC nr. 218) verschuldigd op de lonen van bedienden (inclusief leerplichtigen-bedienden stagiairs en gesubsidieerde contractuelen) 01/01/2017 - ∞ Ter vervanging van Cotfse.
832 Bijdrage voor het sociaal fonds van de zelfstandige kleinhandel (PC nr. 201) verschuldigd op de lonen van bedienden (inclusief leerplichtigen-bedienden stagiairs en gesubsidieerde contractuelen) 01/01/2017 - ∞ Ter vervanging van Cotfse.
833 Bijdrage voor het "Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" voor werkgevers met werkgeverscategorie 076, verschuldigd op de lonen van bedienden (inclusief leerplichtigen-bedienden stagiairs en gesubsidieerde contractuelen) 01/01/2017 - ∞ Ter vervanging van Cotfse.
835 Bijdrage sectoraal pensioenfonds voor bedienden. Het bedrag van deze bijdrage is inclusief de 8,86 % bijdrage die op extralegale pensioenen van toepassing is. 01/01/2017 - ∞ De aangegeven som onder code 835 = de som van alle bijdragebedragen voor 835 verminderd met 851ex835
836 Forfaitaire bijdrage Fonds voor bestaanszekerheid voor bedienden 01/01/2017 - ∞
837 Forfaitaire bijdrage sectoraal pensioenfonds voor bedienden. Het bedrag van deze bijdrage is inclusief de 8,86 % bijdrage die op extralegale pensioenen van toepassing is. 01/10/2017 - ∞
847 Bijdrage voor de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Vlaanderen 01/01/2021 - ∞
852 Bijdrage voor maatregelen ten voordele van de werkgelegenheid en de vorming 01/01/2017 - ∞ Ter vervanging van Cotfor.
855 Speciale bijdrage ten laste van de werkgevers met belangrijkheidscode 3 tot 9, voor werknemers onderworpen aan de loonmatigingsbijdrage (K.B. 401) 01/01/2017 - ∞ Ter vervanging van Cotm_s.
856 Bijzondere bijdrage bestemd voor de financiering van de sociale zekerheid (Wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen) 01/01/2017 - ∞ Ter vervanging van Cotons.
857 Speciale bijdrage ten laste van de werkgevers met belangrijkheidscode 3 tot 9, voor werknemers die niet onderworpen zijn aan de loonmatigingsbijdrage (K.B. 401) 01/01/2017 - ∞ Ter vervanging van Cotm_s.
859 Bijzondere werkgeversbijdrage bestemd voor de financiering van tijdelijke werkloosheid en anciënniteitstoeslag voor oudere werklozen 01/01/2017 - ∞ Ter vervanging van Cotacht.
860 Solidariteitsbijdrage op het bedrag van de mobiliteitsvergoeding 01/01/2018 - ∞
863 Solidariteitsbijdrage wegens ontbrekende Dimona 01/01/2017 - ∞
868 Solidariteitsbijdrage op de milieuvriendelijke bedrijfswagen ter beschikking gesteld in het kader van het mobiliteitsbudget 01/04/2019 - ∞
869 Bijzondere bijdrage op het saldo van het mobiliteitsbudget uitbetaald in geld en dat overeenstemt met de 3de pijler 01/04/2019 - ∞
878 Bijdrage verschuldigd voor erkende beroepsjournalisten 01/04/2021 - ∞
888 Bijzondere bijdrage verschuldigd op de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen 01/01/2017 - ∞
889 Solidariteitsbijdrage op door de werkgever terugbetaalde verkeersboetes 01/01/2017 - ∞
Belex820 Bijdrage die van toepassing is op de extra-legale pensioenen voor Fondsen bestaanszekerheid. 01/01/2017 - ∞
Belex825 Bijdrage die van toepassing is op extra-legale pensioenen voor sectoraal pensioenfonds voor arbeiders. 01/01/2017 - ∞
Belex827 Bijdrage die van toepassing is op de extra-legale pensioenen voor sectoraal pensioenfonds voor arbeiders. 01/01/2017 - ∞
belex835 Bijdrage die van toepassing is op extra-legale pensioenen voor sectoraal pensioenfonds voor bedienden. 01/01/2017 - ∞
Belex837 Bijdrage die van toepassing is op de extra-legale pensioenen sectoraal pensioenfonds voor bedienden. 01/10/2017 - ∞
pat815 Patronaal gedeelte van de bijdrage 815 01/01/2017 - ∞
pat816 Patronaal gedeelte van de bijdrage 816 01/01/2017 - ∞
pat818 Patronaal gedeelte van de bijdrage 818 01/01/2017 - ∞
Patacc Algemene patronale bijdrage voor kinderopvang 01/01/2017 - ∞
Patasb Bijdrage voor de spijzing van het asbestfonds 01/01/2017 - ∞
Patedu Patronale bijdrage voor de financiering van het stelsel betaald educatief verlof 01/01/2017 - ∞ Ter vervanging van Cotedu.
Patjv Patronale bijdragen voor de jaarlijkse vakantie die op kwartaalbasis wordt geïnd. 01/01/2017 - ∞ De jaarlijkse bijdrage wordt niet opgenomen in DWH_ONSS_StatbaseC
Patpure Patronale bijdragen voor het basisstelsel sociale zekerheid (excl. jaarlijkse vakantie) 01/01/2017 - ∞
Patse Solidariteitsbijdrage voor studenten met bediendestatuut - deel patronale bijdrage 01/01/2017 - ∞
Patso Solidariteitsbijdrage voor studenten met arbeidersstatuut - deel patronale bijdrage 01/01/2017 - ∞
Patxp Werkgeversbijdrage op aanvullende vergoeding. 01/01/2017 - ∞
patXp0 Bijzondere werkgeversbijdrage brugpensioen 01/01/2017 - ∞
Per Persoonlijke bijdragen voor het basisstelsel sociale zekerheid 01/01/2017 - ∞
per815 Werknemersgedeelte van de bijdrage 815 01/01/2017 - ∞
per816 Werknemersgedeelte van de bijdrage 816 01/01/2017 - ∞
per818 Werknemersgedeelte van de bijdrage 818 01/01/2017 - ∞
Perse Solidariteitsbijdrage voor studenten met bediendestatuut - deel werknemersbijdrage 01/01/2017 - ∞
Perso Solidariteitsbijdrage voor studenten met arbeidersstatuut - deel werknemersbijdrage 01/01/2017 - ∞
Perxa Bijdragen verschuldigd op de uitkering door de slachtoffers van een arbeidsongeval of beroepsziekte 01/01/2017 - ∞
perXa Werknemersbijdrage pseudo-bruggepensioneerden tijdskrediet 01/01/2017 - ∞
Perxp Werknemersbijdrage op aanvullende vergoeding. 01/01/2017 - ∞
Perxp0 Werknemersbijdrage bruggepensioneerden. 01/01/2017 - ∞
spe854 Bijdrage bestemd voor de begeleiding van jongeren op wie een inschakelingsparcours van toepassing is (tot 2014/4 afzonderlijk aangegeven - vanaf 2015/1 berekend) 01/01/2017 - ∞