Variabele: Bijdragecode

Een verbetering voorstellen

Naam

Bijdragecode

Afkorting

contributioncode

Thema

Bijdragen

Definitie/omschrijving

De code van de bijdrage

Bron

DWH_ONSS_StatbaseC

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2006 - 31/12/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
809 Bijdrage Fonds Sluiting Ondernemingen - commerciële ondernemingen 01/01/2006 - 31/12/2016 Ter vervanging van Cotffe.
810 Bijzondere bijdrage Fonds Sluiting Ondernemingen 01/01/2006 - 31/12/2016 Ter vervanging van Cotffe.
811 Bijdrage Fonds Sluiting Ondernemingen - niet-commerciële ondernemingen 01/04/2008 - 31/12/2016
812 Bijzondere bijdrage verbrekingsvergoedingen voor het Sluitingsfonds 01/01/2014 - 31/12/2016
820 Bijdrage voor de Fondsen voor bestaanszekerheid verschuldigd op de lonen aan 108 % van handarbeiders (inclusief leerplichtigen-handarbeiders en gesubsidieerde contractuelen). Het bedrag van deze bijdrage is inclusief de 8,86 % bijdrage die op extralegale pensioenen van toepassing is. 01/01/2006 - 31/12/2016 Voor de werkgevers van uitzendkrachten in de bouw (werkgeverscategorieën 224, 226, 244, 254) gaat het om de bijdrage voor het Sociaal Fonds voor de Uitzendkachten en voor het Fonds voor Bestaanszekerheid van de bouwsector.Ter vervanging van Cotfse.
825 Bijdrage sectoraal pensioenfonds voor arbeiders. Het bedrag van deze bijdrage is inclusief de 8,86 % bijdrage die op extralegale pensioenen van toepassing is. 01/01/2006 - 31/12/2016 De aangegeven som onder code 825 = de som van alle bijdragebedragen voor 825 verminderd met 851ex825.
826 Forfaitaire bijdrage Fonds voor bestaanszekerheid 01/01/2006 - 31/12/2016 Ter vervanging van Cotfse.
827 Forfaitaire bijdrage sectoraal pensioenfonds voor arbeiders. Het bedrag van deze bijdrage is inclusief de 8,86 % bijdrage die op extralegale pensioenen van toepassing is. 01/07/2010 - 31/12/2016
830 Bijdrage voor de Fondsen voor bestaanszekerheid (uitgezonderd de sociale fondsen van het ANPCB (PC nr. 218), van de zelfstandige kleinhandel (PC nr. 201) en het "Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" voor werkgevers met werkgeverscategorie 076), verschuldigd op de lonen van bedienden (inclusief leerplichtigen-bedienden stagiairs en gesubsidieerde contractuelen) 01/01/2006 - 31/12/2016 Ter vervanging van Cotfse.
831 Bijdrage voor het Sociaal Fonds van het ANPCB (PC nr. 218) verschuldigd op de lonen van bedienden (inclusief leerplichtigen-bedienden stagiairs en gesubsidieerde contractuelen) 01/01/2006 - 31/12/2016 Ter vervanging van Cotfse.
832 Bijdrage voor het sociaal fonds van de zelfstandige kleinhandel (PC nr. 201) verschuldigd op de lonen van bedienden (inclusief leerplichtigen-bedienden stagiairs en gesubsidieerde contractuelen) 01/01/2006 - 31/12/2016 Ter vervanging van Cotfse.
833 Bijdrage voor het "Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" voor werkgevers met werkgeverscategorie 076, verschuldigd op de lonen van bedienden (inclusief leerplichtigen-bedienden stagiairs en gesubsidieerde contractuelen) 01/01/2006 - 31/12/2016
835 Bijdrage sectoraal pensioenfonds voor bedienden. Het bedrag van deze bijdrage is inclusief de 8,86 % bijdrage die op extralegale pensioenen van toepassing is. 01/01/2006 - 31/12/2016 De aangegeven som onder code 835 = de som van alle bijdragebedragen voor 835 verminderd met 851ex835
836 Forfaitaire bijdrage Fonds voor bestaanszekerheid voor bedienden 01/07/2009 - 30/06/2016 Ter vervanging van Cotfse.
837 Forfaitaire bijdrage sectoraal pensioenfonds voor bedienden. Het bedrag van deze bijdrage is inclusief de 8,86 % bijdrage die op extralegale pensioenen van toepassing is. 01/07/2010 - 31/12/2011
852 Bijdrage voor maatregelen ten voordele van de werkgelegenheid en de vorming 01/01/2006 - 31/12/2016 Ter vervanging van Cotfor.
854 Bijdrage bestemd voor de begeleiding van jongeren op wie een inschakelingsparcours van toepassing is 01/01/2006 - 31/12/2014 Ter vervanging van Cotach.
855 Speciale bijdrage ten laste van de werkgevers met belangrijkheidscode 3 tot 9, voor werknemers onderworpen aan de loonmatigingsbijdrage (K.B. 401) 01/01/2006 - 31/12/2016 Ter vervanging van Cotm_s.
856 Bijzondere bijdrage bestemd voor de financiering van de sociale zekerheid (Wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen) 01/01/2006 - 31/12/2016 Ter vervanging van Cotons.
857 Speciale bijdrage ten laste van de werkgevers met belangrijkheidscode 3 tot 9, voor werknemers die niet onderworpen zijn aan de loonmatigingsbijdrage (K.B. 401) 01/01/2006 - 31/12/2016 Ter vervanging van Cotm_s.
859 Bijzondere werkgeversbijdrage bestemd voor de financiering van tijdelijke werkloosheid en anciënniteitstoeslag voor oudere werklozen 01/01/2006 - 31/12/2016 Ter vervanging van Cotcht.
863 Solidariteitsbijdrage wegens ontbrekende Dimona 01/07/2009 - 31/12/2016
888 Bijzondere bijdrage verschuldigd op de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen 01/01/2008 - 31/12/2016
889 Solidariteitsbijdrage op door de werkgever terugbetaalde verkeersboetes 01/01/2009 - 31/12/2016
851ex820 Bijdrage op extralegale pensioenen vervat in 820. 01/01/2008 - 30/09/2011
851ex825 Bijdrage op extralegale pensioenen (arbeiders) vervat in 825 (de bijdrage 825 ter financiering bevat ook de bijdrage op de stortingen op de extralegale pensioenen die normaal op werkgeversniveau worden aangegeven), laat toe om de bijdrage 8,86% op extralegale pensioenen (851) nauwkeuriger te bepalen. 01/01/2006 - 30/09/2011 De hier aangegeven som is afgezonderd uit code 825.
851ex826 Bijdrage op extralegale pensioenen vervat in 826. 01/07/2009 - 30/06/2010
851ex827 Bijdrage op extralegale pensioenen vervat in 827. 01/07/2010 - 30/09/2011
851ex835 Bijdrage op extralegale pensioenen (bedienden) vervat in 835 (de bijdrage 835 ter financiering bevat ook de bijdrage op de stortingen op de extralegale pensioenen die normaal op werkgeversniveau worden aangegeven), laat toe om de bijdrage 8,86% op extralegale pensioenen (851) nauwkeuriger te bepalen. 01/01/2006 - 30/09/2011 De hier aangegeven som is afgezonderd uit code 835.
851ex836 Bijdrage op extralegale pensioenen vervat in 836. 01/07/2009 - 30/06/2010
851ex837 Bijdrage op extralegale pensioenen vervat in 837. 01/07/2010 - 30/09/2011
Belex820 Bijdrage die van toepassing is op de extra-legale pensioenen voor Fondsen bestaanszekerheid. 01/10/2011 - 31/12/2016
Belex825 Bijdrage die van toepassing is op extra-legale pensioenen voor sectoraal pensioenfonds voor arbeiders. 01/10/2011 - 31/12/2016
Belex827 Bijdrage die van toepassing is op de extra-legale pensioenen voor sectoraal pensioenfonds voor arbeiders. 01/10/2011 - 31/12/2016
belex835 Bijdrage die van toepassing is op extra-legale pensioenen voor sectoraal pensioenfonds voor bedienden. 01/10/2011 - 31/12/2016
belex837 Bijdrage die van toepassing is op de extra-legale pensioenen sectoraal pensioenfonds voor bedienden. 01/10/2011 - 31/12/2011
pat815 Patronaal gedeelte van de bijdrage 815 01/01/2015 - 31/12/2016
pat816 Patronaal gedeelte van de bijdrage 816 01/01/2015 - 31/12/2016
pat818 Patronaal gedeelte van de bijdrage 818 01/01/2016 - 31/12/2016
Patacc Algemene patronale bijdrage voor kinderopvang 01/01/2006 - 31/12/2016
Patasb Bijdrage voor de spijzing van het asbestfonds 01/07/2007 - 31/12/2016
Patedu Patronale bijdrage voor de financiering van het stelsel betaald educatief verlof 01/01/2006 - 31/12/2016 Ter vervanging van Cotedu.
Patjv Patronale bijdragen voor de jaarlijkse vakantie die op kwartaalbasis wordt geïnd. 01/01/2006 - 31/12/2016 De jaarlijkse bijdrage wordt niet opgenomen in DWH_ONSS_StatbaseC
Patpure Patronale bijdragen voor het basisstelsel sociale zekerheid (excl. jaarlijkse vakantie) 01/01/2006 - 31/12/2016
Patse Solidariteitsbijdrage voor studenten met bediendestatuut - deel patronale bijdrage 01/01/2006 - 31/12/2016
Patso Solidariteitsbijdrage voor studenten met arbeidersstatuut - deel patronale bijdrage 01/01/2006 - 31/12/2016
Patxp Bijzondere bijdrage aanvullende vergoedingen ingeval ontslagen werknemers en loopbaanonderbrekingen 01/04/2006 - 31/03/2008 Bijvoorbeeld "canada dry"
Patxp Werkgeversbijdrage op aanvullende vergoeding. 01/04/2008 - 31/12/2016
Patxp0 Forfaitaire patronale bijdrage voor bruggepensioneerde werknemer 01/01/2006 - 31/03/2008
patXp0 Bijzondere werkgeversbijdrage brugpensioen 01/04/2008 - 31/12/2016
Patxp1 Bijzondere compenserende patronale bijdrage voor bruggepensioneerde werknemer 01/01/2006 - 31/03/2008
patXp1 Compenserende werkgeversbijdrage brugpensioen 01/04/2008 - 30/09/2013
Per Persoonlijke bijdragen voor het basisstelsel sociale zekerheid 01/01/2006 - 31/12/2016
per815 Werknemersgedeelte van de bijdrage 815 01/01/2015 - 31/12/2016
per816 Werknemersgedeelte van de bijdrage 816 01/01/2015 - 31/12/2016
per818 Werknemersgedeelte van de bijdrage 818 01/01/2016 - 31/12/2016
Perse Solidariteitsbijdrage voor studenten met bediendestatuut - deel werknemersbijdrage 01/01/2006 - 31/12/2016
Perso Solidariteitsbijdrage voor studenten met arbeidersstatuut - deel werknemersbijdrage 01/01/2006 - 31/12/2016
Perxa Bijdragen verschuldigd op de uitkering door de slachtoffers van een arbeidsongeval of beroepsziekte 01/01/2006 - 31/12/2016
perXa Werknemersbijdrage pseudo-bruggepensioneerden tijdskrediet 01/04/2008 - 31/12/2016
Perxp Werknemersbijdrage op aanvullende vergoeding. 01/04/2010 - 31/12/2016
Perxp0 Werknemersbijdrage bruggepensioneerden. 01/04/2010 - 31/12/2016
spe854 Bijdrage bestemd voor de begeleiding van jongeren op wie een inschakelingsparcours van toepassing is (tot 2014/4 afzonderlijk aangegeven - vanaf 2015/1 berekend) 01/01/2015 - 31/12/2016