Wat zijn de voordelen ?

Verwachtingen

De sociale zekerheid betreft meer dan 11 miljoen burgers, meer dan 1 miljoen zelfstandigen, meer dan 220.000 werkgevers en meer dan 3.000 actoren die zijn belast met de sociale bescherming. Ze hebben allemaal rechtmatige verwachtingen.

Het lastenboek is goed gevuld. Het gaat daarbij om het aanbieden van een doeltreffende sociale bescherming, een einde maken aan allerlei onnodige administratieve formaliteiten, de ontwikkeling van diensten die zijn aangepast aan de situaties van elk individu of nog om het aanbieden van performante, beschikbare en beveiligde diensten waarbij de rechten zo veel mogelijk automatisch worden toegekend.

Eenvoudiger, doeltreffender en beter beveiligd. Dat zijn de uitdagingen.

Modernisering van de sociale zekerheid

Een sociale zekerheid die meer dan ooit ten dienste staat van de sociaal verzekerden veronderstelt een snelle en correcte verwerking van de dossiers.

De doorgave van gegevens via het netwerk van de sociale zekerheid verloopt elektronisch.
Heel wat papieren attesten die vroeger uitgewisseld werden, worden aldus vervangen. Er zijn bijgevolg hoe langer hoe minder administratieve formaliteiten.

De informatie circuleert beter en is snel beschikbaar, hierdoor vermindert de wachttijd voor de toekenning van sociale rechten, zoals bijvoorbeeld de betaling van een uitkering.

Beveiliging van de informatie

De structuur van het netwerk van de sociale zekerheid vermijdt zoveel mogelijk een gecentraliseerde opslag van de sociale gegevens. De gegevens worden op verschillende plaatsen bewaard bij verschillende instellingen. De KSZ houdt enkel verwijzingen bij naar de plaats waar deze gegevens worden bijgehouden, zonder zelf de gegevens op te slaan. Dankzij dit geheel van verwijzingen is de gegevensuitwisseling mogelijk en wordt gewaarborgd dat enkel de juiste informatie meegedeeld wordt aan de instellingen die deze gegevens echt nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke opdrachten. Een onrechtmatige toegang tot de KSZ zelf zou dus geen toegang opleveren tot de gegevens van een bepaalde persoon.

Automatische toekenning van rechten

Meer en meer zijn de stromen die bij de Kruispuntbank ontwikkeld worden, gericht op de automatische toekenning van rechten. Aldus zullen sommige categorieën van sociaal verzekerden algemeen specifieke voordelen toegekend krijgen.

Personen met een handicap die een tegemoetkoming krijgen van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid of van een andere instelling van sociale zekerheid en die een bepaald verlies van zelfredzaamheid hebben, kunnen bijvoorbeeld aanspraak maken op bijkomende voordelen buiten de sociale zekerheid. Onder bepaalde voorwaarden krijgen zij automatisch gratis openbaar ve rvoer, een belastingsvermindering, een voorkeurtarief voor gas en elektriciteit, een voorkeurtarief bij maatschappijen voor teledistributie, … dankzij een gegevensstroom tussen de betrokken instellingen van sociale zekerheid en de instelling die het voordeel toekent.

Controle op de kwaliteit van de dienstverlening en 'selfservice'-benadering

Het portaal van de sociale zekerheid moet aan de gebruikers een maximale meerwaarde bieden. Zo zullen zij onder meer aan de hand van de meer gepersonaliseerde diensten een kwaliteitscontrole van de dienstverlening kunnen uitvoeren met betrekking tot hun dossier of hun aanvraag, bijvoorbeeld door de stand van zaken ervan te raadplegen.

De diensten zijn gericht op de gebruikers. De diensten die niet automatisch kunnen worden aangeboden, zullen gepersonaliseerd moeten worden vanuit een 'selfservice'-benadering. Een gebruiker kan bijvoorbeeld het kanaal kiezen waarlangs hij een Dimona-aangifte wenst in te dienen, hij kan dan ook wijzigingen aanbrengen aan zijn eigen identificatiegegevens. Het doel is de gebruiker te responsabiliseren en hem alle middelen aan te reiken die hem in staat stellen te vinden wat hij zoekt en zelf het verwachte resultaat te bereiken.