Bron DWH_FAT_AYD_71

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Naam

DWH_FAT_AYD_71

Geldigheidsperiode

01/01/2014 - 31/12/2016

Coverage/scope

Elke privé-werkgever dient een verzekering tegen arbeidsongevallen af te sluiten bij een erkende verzekeringsmaatschappij of bij een erkende gemeenschappelijke verzekeringskas. Bij een aangifte van een arbeidsongeval is er een opvolging door de arts van de verzekeraar. Daarbij kan (1) het arbeidsongeval onmiddellijk aanvaard worden, waarbij er direct een vergoeding wordt uitgekeerd. Er kan ook (2) een oordeel van twijfel bestaan, waarbij er een medisch onderzoek wordt opgestart en waarbij het ziekenfonds van het slachtoffer en het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) onmiddellijk betrokken worden. Het ziekenfonds zal de arbeidsongeschiktheid dan tijdelijk vergoeden. Indien de verzekeraar het ongeval naderhand aanvaard, betaalt deze het ziekenfonds terug. Tot slot kunnen (3) de feiten ook geweigerd worden, waarbij het FAO en het ziekenfonds van het slachtoffer eveneens onmiddellijk betrokken worden. Het FAO kan dan een onderzoek instellen. In geval van betwisting, kan er eveneens naar de arbeidsrechtbank gestapt worden.

Een persoon kan nooit onmiddellijk een statuut blijvend arbeidsongeschikt ontvangen. Alleen in het geval van een dodelijk ongeval is er onmiddellijk een definitieve situatie.

Er is sprake van een dodelijk arbeidsongeval als het slachtoffer onmiddellijk na het ongeval of later als gevolg van het ongeval overlijdt, of als het letsel de dood van het slachtoffer heeft bespoedigd.

In dat geval, wordt een rente uitgekeerd aan de begunstigde(n) van het overleden slachtoffer. Deze is afhankelijk van het basisloon van het slachtoffer en de graad van verwantschap met de begunstigde of begunstigden. Afhankelijk van de omstandigheden wordt deze rente levenslang of voor een bepaalde periode uitgekeerd.

De rechthebbende kan ook een overlijdensbijslag ontvangen. Deze worden alleen toegekend aan de begunstigde(n) van een slachtoffer met een blijvende arbeidsongeschiktheid die na de herzieningstermijn is overleden aan de gevolgen van diens arbeidsongeval. Die herzieningstermijn gaat in als het ongeval geregeld is en duurt 3 jaar. De overlijdensbijslag is een forfaitair bedrag dat naargelang de omstandigheden levenslang of voor een bepaalde tijd wordt uitbetaald.

De volgende personen hebben recht op een rente of een overlijdensbijslag: 

  1. De echtgenoot of wettelijk samenwonende partner (onder bepaalde voorwaarden: de echtgeno(o)t(e) die van het slachtoffer is gescheiden (van tafel en bed), heeft er eveneens recht op als hij/zij onderhoudsgeld ontvangt);
  2. De kinderen van het overleden slachtoffer, op voorwaarde dat ze wees zijn en nog een kinderbijslag ontvangen;
  3. De ouders, indien ze rechtstreeks voordeel haalden uit het loon van het overleden slachtoffer of met het slachtoffer onder hetzelfde dak woonden, in het geval dat er geen kind(eren) als rechthebbende is (zijn);
  4. De kleinkinderen van het overleden slachtoffer, voor zover ze wees zijn en rechtstreeks voordeel haalden uit het loon van het slachtoffer of met het slachtoffer onder hetzelfde dak woonden;
  5. De broers en zussen op voorwaarde dat er geen andere rechthebbenden zijn.

De door het FAO geleverde bestanden bevatten gegevens over de rechthebbenden voor de arbeidsongevallen vanaf 2014 voor de privésector. Deze gegevens hebben uitsluitend betrekking op de overleden slachtoffers van arbeidsongevallen van de werknemers uit de privésector en de contractuele personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven (wet van 10 april 1971).

Het gegevensbestand DWH_FAT_AYD_71 bevat informatie over de rechthebbende, de periodes van de regeling en de rente.

Periodiciteit

De informatie wordt geregistreerd naarmate de aangiften ingediend worden. Het FAO levert jaarlijks een bestand. Het gaat om de rechthebbenden voor de arbeidsongevallen vanaf 2014.

Observatie eenheid

De basiseenheid is het dossier met betrekking tot de aangifte van een arbeidsongeval.

Structuur

De informatie wordt toegewezen aan het referentiekwartaal op basis van de datum van de aanwezigheid van het dossier van de rechthebbende.

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Links

http://fedris.be/fr