Bron DWH_FAT_ITT_67

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Naam

DWH_FAT_ITT_67

Geldigheidsperiode

01/01/2014 - 31/12/2016

Coverage/scope

De arbeidsongevallen in de publieke sector vallen meestal onder de wet van 3 juli 1967 en hebben voornamelijk betrekking op de statutaire ambtenaren van de publieke instellingen. Voor hen is de publieke instelling zelf verzekeraar. Soms nemen publieke instellingen echter zelf ook een private verzekeraar aan als mandataris. Deze wordt ook de herverzekeraar genoemd en staat dan in voor de regeling van de arbeidsongevallen. Voor deze groep is er in geval van ongeval ook altijd een aangifte van arbeidsongeval. In beide gevallen moeten de arbeidsongevallen aangegeven worden aan het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAT). Bij een aangifte van een arbeidsongeval volgt er een medische opvolging door MedEx. Daarbij kan (1) het arbeidsongeval onmiddellijk aanvaard worden, waarbij er direct een vergoeding wordt uitgekeerd. Er kan ook (2) een oordeel van twijfel bestaan, waarbij er een medisch onderzoek wordt opgestart (uitgevoerd door MedEx) en waarbij het ziekenfonds van het slachtoffer en het FAT onmiddellijk betrokken worden. Het ziekenfonds zal de tijdelijke arbeidsongeschiktheid dan vergoeden. Indien de verzekeraar het ongeval naderhand aanvaard, betaalt deze het ziekenfonds terug. Tot slot kunnen (3) de feiten ook geweigerd worden, waarbij het FAT en het ziekenfonds van het slachtoffer eveneens onmiddellijk betrokken worden. Het FAT kan dan een onderzoek instellen. In geval van betwisting, kan er eveneens naar de arbeidsrechtbank gestapt worden.

Een persoon krijgt een vergoeding voor volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid als die na diens arbeidsongeval niet onmiddellijk opnieuw kan gaan werken. In dat geval worden de uren die men de dag van het ongeval niet heeft kunnen werken als gevolg van dat ongeval normaal uitbetaald. Vanaf de dag na het ongeval heeft men recht op een dagvergoeding voor volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Deze wordt berekend aan de hand van het basisloon (het loon dat men het jaar vóór het ongeval heeft verdiend voor de functie die men had op het moment van het ongeval) en bedraagt 90% van het basisloon, gedeeld door 365 dagen.

Na een ongeval kan een geneesheer echter ook beslissen dat een persoon in staat is om het werk dat de persoon deed op het moment van het ongeval deeltijds te hervatten, of werk te doen dat is aangepast aan diens situatie. Men heeft dan recht op een dagvergoeding voor gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid (waarbij een dagvergoeding het verschil is tussen het loon dat men vóór het ongeval verdiende en het loon dat men verdient als men het werk hervat).

Men krijgt een vergoeding, volledig of gedeeltelijk, tot wanneer men genezen wordt verklaard of tot er een graad van blijvende arbeidsongeschiktheid wordt bepaald.

Het statutaire personeel van de publieke instellingen is gedekt tegen arbeidsongevallen en ongevallen op weg van en naar het werk.

De contractuele personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven zijn sinds 2003 onderworpen aan de wet van 10 april 1971 op arbeidsongevallen in de privésector en behoren dus niet tot de arbeidsongevallen in de publieke sector. Ook het statutair personeel van HR-Rail (onderworpen aan het "Algemeen Reglement voor de arbeidsongevallen, de ongevallen op de weg naar en van het werk en de beroepsziekten", wet van 23 juli 1926) en de militairen en de daarmee gelijkgestelden (onderworpen aan de gecoördineerde wetten op de vergoedingspensioenen van 05 oktober 1948) kennen een andere regeling en hun gegevens moeten als zodanig niet worden doorgegeven aan het FAT.

De door het FAT geleverde bestanden bevatten gegevens over de arbeidsongevallen die sedert 2014 werden overgemaakt door de werkgevers uit de publieke sector. Deze gegevens betreffen uitsluitend het statutair personeel uit de publieke sector (wet van 3 juli 1967).

Het gegevensbestand DWH_FAT_ITT_67 bevat informatie over het slachtoffer, de periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid en de graad van tijdelijke arbeidsongeschiktheid.

Periodiciteit

De informatie wordt geregistreerd naarmate de aangiften ingediend worden. Het FAO levert jaarlijks een bestand. Het gaat om de periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid voor de arbeidsongevallen vanaf 2014.

Observatie eenheid

De basiseenheid is het dossier met betrekking tot de aangifte van een arbeidsongeval.

Structuur

De informatie wordt toegewezen aan het referentiekwartaal op basis van de datum van het begin van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid.

Bijzonderheden/opmerkingen

Eenzelfde persoon kan meer dan één ongevallendossier hebben.

Links

https://fedris.be/fr