Naam instelling

Fonds voor Beroepsziekten

Naam

DWH_FMP

Geldigheidsperiode

01/01/2001 - 31/12/2016

Coverage/scope

Het Fonds voor de Beroepsziekten is een openbare instelling van sociale zekerheid (OISZ) en beschikt over een eigen rechtspersoonlijkheid.

Het heeft als opdracht de toepassing van de wetten te verzekeren die tot doel hebben de schade veroorzaakt door de beroepsziekten te vergoeden en de voorkoming ervan te bevorderen.

Het FBZ treedt op als verzekeraar en is bevoegd voor:

Privésector

 • de werknemers die geheel of gedeeltelijk onderworpen zijn aan de wet van 27 juni 1969 betreffende de sociale zekerheid, met andere woorden alle werknemers uit de privésector,
 • de mijnwerkers en gelijkgestelden,
 • de zeelieden ter koopvaardij,
 • de personen die na lichamelijke arbeidsongeschiktheid of werkloosheid een readaptatie of een beroepsherscholing volgen op grond van een wet of decreet,
 • de leerlingen en studenten,
 • de leerjongens en stagiairs, ook onvergoede.

Het Fonds voor de Beroepsziekten is niet bevoegd voor de zelfstandigen, de sociale statuten (bv. NMBS) en de militairen.

Openbare sector

De provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, met name:

de provincies, gemeenten, intercommunales, openbare besturen die ondergeschikt zijn aan de provincies en gemeenten

de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de intercommunale openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de verenigingen van openbare centra voor maatschappelijk welzijn, ...

de agglomeraties en federaties van gemeenten,

de diensten van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie;

Voor zover ze bijdragen aan de RSZ-PPO

Het Fonds voor de Beroepsziekten is niet bevoegd voor de andere categorieën van ambtenaren: de federale ambtenaren, de ambtenaren van de gemeenschappen en van de gewesten.

Toch speelt het FBZ een rol als deskundige in het kader van die dossiers op vraag van de openbare dienst.

Het FBZ vergoedt de personen die blootgesteld werden aan een beroepsrisico dat als volgt gedefinieerd wordt:

 • de blootstelling aan het risico is verbonden aan de uitoefening van het beroep en is veel groter dan het risico waaraan de bevolking in het algemeen blootgesteld is;
 • er wordt aangenomen dat deze blootstelling kan leiden tot de ziekte;
 • (De lijst van bedrijfstakken, beroepen of categorieën van ondernemingen waarbij er een risico op beroepsziekte bestaat, werd vastgesteld bij het koninklijk besluit van 6 februari 2007. Indien het risico van blootstelling zich voordoet in een geval dat niet vermeld wordt in dit KB, wordt dit beroepsrisico al dan niet bevestigd via een enquête op de werkvloer).

Er dient te worden opgemerkt dat er in 2006 nieuwe soorten vergoedingen zijn bijgekomen.

De beroepsziekten waarvoor er een vergoeding kan worden toegekend, zijn:

 • hetzij vermeld op de lijst van erkende beroepsziekten in België. In dat geval dient de werknemer niet het verband tussen zijn beroep en de beroepsziekte te bewijzen.
 • hetzij niet vermeld op deze lijst, maar rechtstreeks ontstaan als gevolg van de uitoefening van het beroep. In dat geval dient de werknemer zelf het bewijs te leveren van het beroepsrisico en van het rechtstreeks en determinerend verband tussen dit risico en de betrokken ziekte aan te tonen. Deze procedure is gekend als " het open systeem ".

Deze lijsten zijn beschikbaar op http://www.fmp-fbz.fgov.be.

Het FBZ vergoedt tevens de personen die op tijdelijke of definitieve wijze moeten worden verwijderd van de gebruikelijke arbeidsplaats. Het merendeel van de verwijderingen betreft zwangere vrouwen.

Ten slotte worden bepaalde vergoedingen toegekend voor de beroepsheroriëntering van personen die definitief van hun werk verwijderd werden.

Het bestand van het FBZ bevat dus informatie met betrekking tot de beroepsziekten opgedaan door alle werknemers die door het FBZ gedekt zijn.

Deze informatie heeft betrekking op een aantal aspecten zoals het beroep dat uitgeoefend werd op het moment dat de ziekte opgedaan werd, het type werkgever waar de werknemer tewerkgesteld was, het getroffen deel van het lichaam, het soort ziekte, het begin en eventueel einde ervan, de toegekende vergoedingen, de verwijdering van de werkplaats voor sommige werknemers.

Periodiciteit

De informatie wordt geregistreerd naarmate de aangiften en aanvragen ingediend worden. Het FBZ levert jaarlijks een bestand.

De gegevens van het FBZ zijn beschikbaar vanaf 2001, maar zijn pas vanaf 2003 in het DWH AM&SB opgenomen. Hierdoor is er voor de gegevens van 2001 en 2002 geen informatie van het Rijksregister beschikbaar, zijn er voor deze gegevens geen LIPRO-codes, geen socio-economische positie en geen afgeleide variabelen.

Observatie eenheid

De basiseenheid is de maandelijkse betaling met betrekking tot een aanvraag bij het FBZ voor erkenning van een bepaalde pathologie.

Structuur

De gegevens worden toegewezen aan het referentiekwartaal op basis van de begin- en einddatum van betaling.

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Links

/