Bron DWH_ONSS_StatbaseDMFA

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Naam

DWH_ONSS_StatbaseDMFA

Geldigheidsperiode

01/01/2003 - 31/12/2016

Coverage/scope

Sinds 2003 is de LATG-aangifte vervangen door de DMFA-aangifte. Het is een trimestriële personeelsaangifte van de werkgevers. De aangifte is multifunctioneel, wat betekent dat ze niet enkel dient voor de berekening van de verschuldigde socialezekerheidsbijdragen, maar ook voor het bepalen van de sociale rechten door de uitbetalingsinstellingen inzake sociale zekerheid (ziekteverzekering, werkloosheid, pensioenen, arbeidsongevallen, beroepsziekten, kinderbijslag en jaarlijkse vakantie der werknemers). Bij de verwerking naar statbase worden zo veel als mogelijk (en nuttig) dezelfde concepten gebruikt. De gegevens zijn nu wel verdeeld over zeven bestanden:

 • DWH_ONSS_StatbaseDMFA is het hoofdbestand. Het bevat gegevens van de arbeidsprestaties van alle werknemers die worden aangegeven bij de RSZ.
 • DWH_ONSS_StatbaseF geeft het detail van de persoonlijke en patronale bijdrageverminderingen per code.
 • DWH_ONSS_StatbasePlus is een apart bestand met variabelen met betrekking tot maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid.
 • DWH_ONSS_StatbaseM is een bestand op het niveau van de werkgever. Dit bestand verdwijnt vanaf het tweede kwartaal 2008.

Vanaf 2006 levert de RSZ nog twee extra bestanden:

 • DWH_ONSS_StatbaseCM: bevat de bijdragen niet gebonden aan een natuurlijke persoon.
 • DWH_ONSS_StatbaseC: bevat de normale bijdragen en de supplementaire bijdragen die al of niet aanwezig kunnen zijn voor alle werknemers.

Vanaf 2007 wordt een bijkomend bestand geleverd

 • DWH_ONSS_StatbaseD: bevat informatie over de lokale vestigingseenheid waar de werknemers tewerkgesteld zijn. De vestigingseenheid is een activiteitslocatie, die men geografisch gezien kan identificeren door een adres. Op deze plaats of vanuit deze plaats, wordt er ten minste één hoofd- of nevenactiviteit van de onderneming uitgeoefend. Dit bestand is beschikbaar in het tweede en vierde kwartaal.

Periodiciteit

De RSZ-gegevens worden per kwartaal geleverd en ingeladen in het Datawarehouse. De RSZ levert gegevens aan het Datawarehouse sinds 01/01/1997.

Observatie eenheid

De observatie-eenheid van DWH_ONSS_StatbaseDMFA is de tewerkstellingslijn.

Structuur

DWH_ONSS_StatbaseDMFA is het hoofdbestand. De observatie-eenheid is de tewerkstellingslijn. Een tewerkstellingslijn groepeert alle prestaties van dezelfde werknemer bij dezelfde werkgever in dezelfde hoedanigheid (arbeider,..) en met dezelfde arbeidsomstandigheden (voltijds/deeltijds,... arbeidsduur, arbeidsregime, PC,..) Deze tewerkstellingslijn wordt uniek geïdentificeerd door de combinatie van variabelen "WrPid" en "Occupation Sequence Number".

Alle tewerkstellingslijnen met eenzelfde waarde voor de variabele "WrPid" vormen de werknemerslijn (de groepering van alle tewerkstellingslijnen waarvoor eenzelfde sociale bijdrage geldt). Alle tewerkstellingslijnen van alle werknemerslijnen samen vormen de informatie over één en dezelfde job.

Een job heeft één lijn die de hoofdlijn is, gekenmerkt door een waarde "Y" voor de variabele "pp_rrnmc" en nul, één of meerdere nevenlijnen, gekenmerkt door de waarde "N" voor de variabele "pp_rrnmc". Voor gegevens die betrekking hebben op lonen, bijdragen en arbeidsvolumes, wordt steeds de som gemaakt van alle tewerkstellingslijnen binnen dezelfde job. Voor de andere gegevens wordt alleen de waarde genomen op de hoofdlijn.

Om na te gaan of de job nog bestaat op de laatste dag van het kwartaal, moet gebruikt worden gemaakt van de variabele R_Exclus. Een waarde "I" op de hoofdlijn betekent dat de job nog bestaat op de laatste dag van het kwartaal, een waarde "O" dat ze niet meer bestaat op de laatste dag van het kwartaal.

Een persoon kan echter meerdere jobs hebben, maar niet bij dezelfde werkgever. Binnen de RSZ wordt de belangrijkste job aangeduid door de variabele pp_rrn = 'Y'.

Bijzonderheden/opmerkingen

 • Gegevens van 1997-2002 zijn gebaseerd op de LATG-aangifte; gegevens vanaf 2003 zijn gebaseerd op de DMFA-aangifte. Er is dus een statistische breuk tussen 2002 en 2003
 • De RSZ-gegevens zijn gebaseerd op de gecentraliseerde statistiek waarin de onderneming als homogeen geheel wordt beschouwd: één activiteit (de hoofdactiviteit) en één enkele lokalisatie (de hoofdzetel, de vestiging waar de meeste werknemers werken) worden in aanmerking genomen.
 • De overgang naar DMFA creëert nieuwe mogelijkheden: er zijn nieuwe variabelen beschikbaar en de registratie van onder meer arbeidsprestaties, arbeidsvolume en plaats van tewerkstelling gebeurt exacter. Door de problemen met de invoering van het KBO-vestigingsnummer is de plaats van tewerkstelling evenwel slechts ten vroegste beschikbaar vanaf (de gegevens over) 2007. Voor de invloed van de gewijzigde aangifte op de populatie, verwijzen we naar de RSZ-publicatie hieromtrent, verschenen in de reeks van de beige RSZ-brochures: RSZ (2003), Loontrekkende tewerkstelling (RSZ) voor het jaar 2003: Methodologie en nieuwigheden, Brussel.
 • Vanaf 2017 heeft de RSZ de inning van de sociale zekerheidsbijdragen van de werknemers tewerkgesteld bij de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, overgenomen van de RSZPPO/DIBISS. Hierdoor worden de gegevens over de tewerkstelling bij de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten vanaf dan geïntegreerd in de RSZ-bestanden die worden aangeleverd aan het DWH AM&SB. De bronnen en bijhorende variabelen van de RSZ en RSZPPO uit de jaren voor 2017 werden, ten laatste, op eind 2016 afgesloten. Nieuwe RSZ-bronnen werden aangemaakt met ingang vanaf 2017. Deze nieuwe bronnen worden aangeduid met de naam ‘UniStatbase’. Hetgeen verwijst naar de unificatie van de RSZ- en RSZPPO-gegevens in de RSZ-bestanden.

Links

http://www.onssrszlss.fgov.be/onssrsz/nl/home.htm