Bron DWH_ONSS_StatbaseLATG

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Naam

DWH_ONSS_StatbaseLATG

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - 31/12/2002

Coverage/scope

De RSZ verzamelt trimestrieel de gegevens van de personeelsstaten van het door de werkgevers aangegeven personeel in de loon- en arbeidstijdgegevensbank (LATG). Dit bestand bevat gegevens m.b.t. de loontrekkende tewerkstelling (werknemers + contractuele en statutaire ambtenaren, exclusief loontrekkenden bij lokale en provinciale overheden).

Periodiciteit

De RSZ-gegevens worden per kwartaal geleverd en ingeladen in het Datawarehouse. De RSZ levert gegevens aan het Datawarehouse sinds 01/01/1997.

Observatie eenheid

De observatie eenheid is de arbeidsprestatie, gedefinieerd als het geheel aan prestaties uitgeoefend door eenzelfde werknemer bij eenzelfde werkgever in eenzelfde hoedanigheid (arbeider, bediende,...)

Structuur

De gegevens worden in één bestand geleverd. De werkgeverskenmerken zijn reeds in het bestand geïntegreerd. Wanneer personen meerdere jobs uitoefenen wordt er een rangorde van belangrijkheid bepaald (zie variabele 'Belangcd').

Er kan geen onderscheid gemaakt worden tussen gelijktijdige en niet-gelijktijdige jobs. Er wordt wel vastgelegd of een job nog actief is op de laatste dag van het kwartaal.

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Gegevens van 1997-2002 zijn gebaseerd op de LATG-aangifte; gegevens vanaf 2003 zijn gebaseerd op de DMFA-aangifte. Er is dus een statistische breuk tussen 2002 en 2003
  • De RSZ-gegevens zijn gebaseerd op de gecentraliseerde statistiek waarin de onderneming als homogeen geheel wordt beschouwd: één activiteit (de hoofdactiviteit) en één enkele lokalisatie (de hoofdzetel, de vestiging waar de meeste werknemers werken) worden in aanmerking genomen.
  • De overgang naar DMFA creëert nieuwe mogelijkheden: er zijn nieuwe variabelen beschikbaar en de registratie van onder meer arbeidsprestaties, arbeidsvolume en plaats van tewerkstelling gebeurt exacter. Door de problemen met de invoering van het KBO-vestigingsnummer is de plaats van tewerkstelling evenwel slechts ten vroegste beschikbaar vanaf (de gegevens over) 2007. Voor de invloed van de gewijzigde aangifte op de populatie, verwijzen we naar de RSZ-publicatie hieromtrent, verschenen in de reeks van de beige RSZ-brochures: RSZ (2003), Loontrekkende tewerkstelling (RSZ) voor het jaar 2003: Methodologie en nieuwigheden, Brussel.

Links

http://www.onssrszlss.fgov.be/onssrsz/nl/home.htm