Variabele: Aantal jobs totaal

Een verbetering voorstellen

Naam

Aantal jobs totaal

Afkorting

Jobs_tot

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

Som van alle arbeidsprestaties (jobs) van één persoon op de laatste dag van het kwartaal aangegeven bij de RSZ, RSZPPO en RSVZ

Bron

DWH_BCSS_VarDerEmploi

Instelling

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Een arbeidsprestatie bij de RSZ is een combinatie van een gecodeerd INSZ, stamnummer (zie RSZ - Matric), kengetal (zie RSZ - Cattra) en werknemerscode (zie RSZ - Codtra), op de laatste dag van het kwartaal. Bij de invoering van de DMFA vanaf 2003 wordt de combinatie gecodeerd INSZ-stamnummer (zie RSZ - Matric) als eenheid beschouwd.

Een arbeidsprestatie bij de RSZPPO is een combinatie van een gecodeerd INSZ, een werkgever (zie RSZPPO - Wgancd), een werknemerscategorie (zie RSZPPO - Wcatcd), een statuut (zie RSZPPO - Stfncd) en een activiteitssector (zie RSZPPO - Codnac) op de laatste dag van het kwartaal. Bij de invoering van de DMFA vanaf 2005 wordt de combinatie gecodeerd INSZ-aansluitingsnummer werkgever (zie RSZPPO - Matric) als eenheid beschouwd.

Bij de RSVZ wordt een arbeidsprestatie geteld als een persoon op de laatste dag van het kwartaal ingeschreven staat als verzekeringsplichtige. Per persoon kan maximaal één arbeidsprestatie in het zelfstandigenstatuut voorkomen.

Internationale compatibiliteit

/