Variabele: Bruto uitkering RIZIV

Een verbetering voorstellen

Naam

Bruto uitkering RIZIV

Afkorting

uitkering_riziv

Thema

Invaliditeit, Moederschapsbescherming, Ziekte

Definitie/omschrijving

Deze variabele bevat de uitkeringen - bruto - gekend bij het RIZIV in het DWH AM&SB op jaarbasis.

Bron

DWH_BCSS_Revenu

Instelling

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2003 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Volgende uitkeringen zijn opgenomen in deze variabele: invaliditeitsuitkering, tegemoetkoming voor hulp van derden, inhaalpremie voor langdurig zieken en moederschapsbescherming van personen in het tijdvak van invaliditeit (uitkering inzake moederschap, uitkering inzake vaderschapsverlof, uitkering inzake adoptieverlof).
  • Enkel de uitkeringen voor het tijdvak van invaliditeit in het stelsel van werknemers en zelfstandigen en van gecontroleerde werklozen zijn opgenomen in deze variabele. Statutaire ambtenaren genieten een bijzondere regeling die de arbeidsongeschiktheid regelt in termen van verlof.
  • Deze variabele bevat een bruto bedrag, dit wil zeggen voor aftrek van sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing.

Internationale compatibiliteit

/