Variabele: Installatiepremie voor daklozen (recht op maatschappelijke integratie)

Een verbetering voorstellen

Naam

Installatiepremie voor daklozen (recht op maatschappelijke integratie)

Afkorting

CMAJTYP

Thema

Activering door het OCMW - Maatschappelijke integratie en maatschappelijke hulp

Definitie/omschrijving

Maatschappelijke integratie door het OCMW

Elke persoon die dakloos was of die op een camping leefde, heeft recht op een installatiepremie wanneer hij een woonst vindt die zijn hoofdverblijfplaats wordt.

De installatiepremie kan worden toegekend aan iedere persoon die recht heeft op ;

  • een leefloon,
  • maatschappelijke hulp equivalent aan het leefloon,
  • een werkloosheids- of invaliditeitsuitkering,
  • een ander inkomen ten laste van de sociale zekerheid, en gewaarborgd inkomen voor bejaarden (GIB) of een inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

De personen die geen recht hebben op één van de voormelde inkomens maar waarvan het inkomen lager is dan 945,2 euro per maand komen eveneens in aanmerking voor de installatiepremie (namelijk het maandelijks leefloon verhoogd met 10%)

De installatiepremie dient om de kosten voor het betrekken van een woonst te dekken (aankoop meubels, koelkast, bed, enz.). Ze kan dus niet dienen om de huurwaarborg of de eerste maand huur te betalen.

Zie bijlage1 voor een overzicht van het recht op maatschappelijke integratie.

Bron

DWH_SPPIS_Formulaires

Instelling

POD Maatschappelijke Integratie

Geldigheidsperiode

01/10/2002 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

De individualisering van de rechten heeft ook als gevolg dat als twee daklozen samen een woonst betrekken, zij beiden recht hebben op de premie.

De maatregel is enkel van toepassing op de begunstigden van het recht op maatschappelijke integratie.

Internationale compatibiliteit

/

Het recht op maatschappelijke integratie

Het OCMW van elke gemeente heeft tot opdracht om het recht op maatschappelijke integratie te garanderen aan de personen die over onvoldoende inkomsten beschikken, die aan de wettelijke voorwaarden voldoen en die in het bevolkingsregister zijn ingeschreven, dus ook aan de personen met een buitenlandse nationaliteit die in dat register zijn ingeschreven.

Er moet worden gestreefd naar een maximale sociale integratie en participatie. Het OCMW beschikt hiertoe over drie instrumenten:

  • de tewerkstelling;
  • een leefloon;
  • een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie.

Deze drie instrumenten kunnen voor één en dezelfde persoon worden gecombineerd.

In alle gevallen beschikt de persoon over een inkomen om van te leven. Onder de term tewerkstelling moet steeds een volwaardige job worden verstaan waarop alle regels van het arbeidsrecht, ook de loonbeschermingsregels, van toepassing zijn. Wanneer de tewerkstelling al dan niet tijdelijk onmogelijk is voor de persoon, heeft hij recht op een financiële tegemoetkoming, het zogeheten leefloon. De toekenning van het leefloon kan worden gevolgd door het sluiten van een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie tussen de betrokken persoon en het OCMW. Dit is het geval wanneer betrokkene nog niet over voldoende werkvaardigheden beschikt of wanneer het een jongere betreft die een studie met voltijds leerplan wenst voort te zetten, aan te vatten of te hervatten.

De keuze van het meest gepaste traject gebeurt in overleg met de betrokkene met het doel een maximale integratie en sociale participatie te bewerkstelligen.

Er bestaan verschillende categorieën van projecten van maatschappelijke integratie.

  • het geïndividualiseerde project voor maatschappelijke integratie dat binnen een bepaalde periode tot een arbeidsovereenkomst (of project van tewerkstelling) leidt ;
  • het geïndividualiseerde project voor maatschappelijke integratie door opleiding (of opleidingsproject) ;
  • het geïndividualiseerde project voor maatschappelijke integratie inzake studie met een voltijds leerplan (of studieproject).

Het geïndividualiseerde project voor maatschappelijke integratie is steeds verplicht wanneer het gaat om een tewerkstellings- of studieproject en voor de personen jonger dan 25 jaar.