Variabele: Wetgeving

Een verbetering voorstellen

Naam

Wetgeving

Afkorting

LEGISLATION

Thema

/

Definitie/omschrijving

De POD Maatschappelijke Integratie betaalt de OCMW's terug op basis van twee wettelijke bepalingen: de wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie van 26 mei 2002; de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Met deze variabele wordt aangeduid onder welke van de 2 wetgevingen de terugbetaling valt.

Zie bijlage1 voor een overzicht van het recht op maatschappelijke integratie. Zie bijlage2 voor een overzicht van het recht op maatschappelijke hulp.

Bron

DWH_SPPIS_Paiements

Instelling

POD Maatschappelijke Integratie

Geldigheidsperiode

01/10/2002 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Deze variabele laat toe om een onderscheid te maken tussen de personen die ressorteren onder de wetgeving over de maatschappelijke integratie en de personen die ressorteren onder de wetgeving over de maatschappelijke hulp.

Al de maatregelen die hier worden beschreven, zijn toegankelijk voor zowel de personen (en sinds 2005 voor hun partner) die gerechtigd zijn op de maatschappelijke integratie als de personen die in het vreemdelingenregister zijn ingeschreven (en sinds 2005 voor hun partner) en die gerechtigd zijn op maatschappelijke hulp. Zelfs indien de personen die in het wachtregister zijn ingeschreven van bepaalde maatregelen genieten, komen ze niet altijd in aanmerking voor een terugbetaling door de Staat; in dat geval komen ze niet voor in de PRIMA-gegevens.

De PRIMA-gegevens hebben immers enkel betrekking op de tussenkomsten van de OCMW's die recht kunnen geven op een terugbetaling door de Federale Staat. Alle andere tussenkomsten van de OCMW's die niet tot dit kader behoren, worden niet in PRIMA geïdentificeerd.

De toekenning van een leefloon of van een gelijkwaardige financiële steun, de toegang tot de verschillende tewerkstellingsbevorderende maatregelen, de maatregelen die een betere sociale integratie van de personen beogen, al deze maatregelen zijn op een soortgelijke wijze van toepassing op de gerechtigden van beide wetgevingen. De lijst van de variabelen die deze maatregelen beschrijven is echter niet identiek voor beide wetgevingen. Dit verklaart waarom sommige variabelen ofwel enkel voor de maatschappelijke hulp, ofwel enkel voor de maatschappelijke integratie worden ingevuld. Deze informatie staat in de rubriek " Bijzonderheden/opmerkingen " van de beschrijvende fiches van de verschillende variabelen.

Sommige betalingen (zoals de repatriëringskosten bijvoorbeeld) gelden echter enkel voor bepaalde categorieën van gerechtigden op de maatschappelijke steun.

Internationale compatibiliteit

/
CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
1Leefloon 01/10/2002 - ∞
2Maatschappelijke steun 01/10/2002 - ∞

Het recht op maatschappelijke integratie

Het OCMW van elke gemeente heeft tot opdracht om het recht op maatschappelijke integratie te garanderen aan de personen die over onvoldoende inkomsten beschikken, die aan de wettelijke voorwaarden voldoen en die in het bevolkingsregister zijn ingeschreven, dus ook aan de personen met een buitenlandse nationaliteit die in dat register zijn ingeschreven.

Er moet worden gestreefd naar een maximale sociale integratie en participatie. Het OCMW beschikt hiertoe over drie instrumenten:

 • de tewerkstelling;
 • een leefloon;
 • een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie.

Deze drie instrumenten kunnen voor één en dezelfde persoon worden gecombineerd.

In alle gevallen beschikt de persoon over een inkomen om van te leven. Onder de term tewerkstelling moet steeds een volwaardige job worden verstaan waarop alle regels van het arbeidsrecht, ook de loonbeschermingsregels, van toepassing zijn. Wanneer de tewerkstelling al dan niet tijdelijk onmogelijk is voor de persoon, heeft hij recht op een financiële tegemoetkoming, het zogeheten leefloon. De toekenning van het leefloon kan worden gevolgd door het sluiten van een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie tussen de betrokken persoon en het OCMW. Dit is het geval wanneer betrokkene nog niet over voldoende werkvaardigheden beschikt of wanneer het een jongere betreft die een studie met voltijds leerplan wenst voort te zetten, aan te vatten of te hervatten.

De keuze van het meest gepaste traject gebeurt in overleg met de betrokkene met het doel een maximale integratie en sociale participatie te bewerkstelligen.

Er bestaan verschillende categorieën van projecten van maatschappelijke integratie.

 • het geïndividualiseerde project voor maatschappelijke integratie dat binnen een bepaalde periode tot een arbeidsovereenkomst (of project van tewerkstelling) leidt ;
 • het geïndividualiseerde project voor maatschappelijke integratie door opleiding (of opleidingsproject) ;
 • het geïndividualiseerde project voor maatschappelijke integratie inzake studie met een voltijds leerplan (of studieproject).

Het geïndividualiseerde project voor maatschappelijke integratie is steeds verplicht wanneer het gaat om een tewerkstellings- of studieproject en voor de personen jonger dan 25 jaar.

Het recht op maatschappelijke hulp (wet 65)

Het recht op maatschappelijke hulp wordt bepaald op basis van wettelijke bepalingen met betrekking tot de toegang tot het Belgisch grondgebied. Ze wordt toegekend aan de personen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen en die in het vreemdelingenregister of in het wachtregister zijn ingeschreven. Al naargelang de categorie heeft de begunstigde recht op bepaalde soorten maatschappelijke hulpverlening:

 • de financiële steun (equivalent van het leefloon);
 • de basisbijdragen, aanvullende bijdrage en regularisatie van het ziekenfonds;
 • de medische en farmaceutische zorgverlening die niet in een zorginstelling wordt verstrekt;
 • de repatriëringskosten;
 • de kosten voor huisvesting;
 • de plaatsings- of verblijfskosten;
 • de gewaarborgde kinderbijslag en de geboortepremie;
 • de tewerkstellingen met toepassing van de artikelen 60, § 7, en 61 van de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de activeringsmaatregelen.