Variabele: Vermelding van het register

Een verbetering voorstellen

Naam

Vermelding van het register

Afkorting

Register_IT210

Thema

Persoonsgegevens

Definitie/omschrijving

De variabele duidt het register aan waarin een persoon is ingeschreven.

Bron

DWH_RN_Institutions_Européennes_et_internationales

Instelling

Rijks- en KSZ-register

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Voor Belgen wordt deze informatie niet opgenomen omdat zij ambtshalve in het bevolkingsregister worden ingeschreven, met uitzondering van de vreemdelingen die de Belgische nationaliteit hebben verkregen. In het bestand zijn niet alle mogelijke registraties opgenomen van het IT210. Het bestand bevat enkel de registraties van IT210 met een code 3 of 4.

Het aanmaken, schrappen of wijzigen van deze vermelding gebeurt door de betreffende gemeenten op basis van inlichtingen verstrekt door de betrokken instelling van de Europese Unie (in het geval van code 3) of door de Dienst Protocol van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken (in het geval van code 4).

Internationale compatibiliteit

/
CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
3Het gaat om de vreemde ambtenaren en personeelsleden van de vier instellingen van de Europese Unie (Parlement, Ministerraad, Commissie, Economisch en Sociaal Comité), alsook hun echtgenoot en de ter hunner laste zijnde verwanten, die niet onderworpen zijn aan de formaliteiten van de vreemdelingenregistratie. Deze ten laste zijnde verwanten zijn kinderen of ascendenten die onder hetzelfde dak wonen. Bij hun indiensttreding in België, en voor de duur van hun functie, worden zij vermeld in de bevolkingsregisters van de gemeente van hun hoofdverblijfplaats, voor zover ze niet op eigen initiatief ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister. Deze vermelding geldt als inschrijving in de bevolkingsregisters. 01/01/2005 - ∞
4Het gaat om de vreemdelingen bedoeld in artikel 2 en 3 van het K.B. van 30 oktober 1991 (met uitzondering van de E.U.- ambtenaren, het militair personeel van SHAPE en de NAVO, de leden van het burgerlijk personeel van NAVO en de personen ten laste van dit burgerlijk personeel, alsmede de personen die ten laste zijn van het militair personeel van NAVO) die vrijgesteld zijn van de formaliteiten inzake vreemdelingenregistratie en niet op eigen initiatief ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister. Deze groep omvat mogelijk ook de echtgenoot/echtgenote, kinderen en overige familieleden. 01/01/2005 - ∞