Variabele: Gewone bezoldiging

Een verbetering voorstellen

Naam

Gewone bezoldiging

Afkorting

Sal100

Thema

Loon

Definitie/omschrijving

Bedrag van de gewone bezoldiging in het kwartaal.

Bron

DWH_ONSSAPL_Statbase

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2016

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

De 'gewone' bezoldiging wil zeggen elke brute bezoldiging (onverminderd de fiscale lasten) die geen verbrekingsvergoeding, premie of wachtloon is (zie andere bezoldigingscodes). Inbegrepen in de 'gewone' bezoldiging zijn de bezoldigingscodes:

Basisloon:

101=Geïndexeerd basisloon (zonder wettelijke of buitenwettelijke premies en vergoedingen)

160=Deel van het loon (10%) van de in een startbaanovereenkomst tewerkgestelde werknemer dat door de werkgever wordt besteed aan zijn opleiding - art. 33, § 2 van de wet van 24.12.1999.

Beroepsziekten - publieke sector:

140=Vergoeding voor periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid wegens erkende beroepsziekte (artikel 21 van KB van 21.01.1993)

Bijkomende vergoedingen van algemene aard:

801=Loon voor niet-recupereerbare overuren - onderworpen

804=Voordelen in natura of in de vorm van cheques - verband met prestaties van het kwartaal - onderworpen

821=Haard- en standplaatstoelage - onderworpen

822=Diplomavergoeding - onderworpen

823=Vergoeding kennis 2de taal - onderworpen

824=Toelage hogere functie - onderworpen

834=Andere toelagen en premies - verband met prestaties van het kwartaal - onderworpen

835=Vergoeding voor nacht-, zaterdag- of zondagsprestaties (toegekend aan andere personeelsleden dan het verplegend en verzorgend personeel of het politiepersoneel nieuw statuut) - onderworpen

836=1,12 EUR/uur voor prestaties weekend en feestdagen (toegekend aan andere personeelsleden dan het verplegend en verzorgend personeel) - onderworpen

837=Wachtvergoeding - onderworpen

851=Weddensupplement uitgekeerd aan een werknemer die heeft gekozen voor de vrijwillige vierdagenweek (wet van 10.04.1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector)

853=Premie uitgekeerd aan het verplegend en verzorgend personeel dat hiermee gelijkgesteld is bij arbeidsduurvermindering in het kader van eindeloopbaan (KB van 23.09.2002)

Bijkomende vergoedingen voor specifieke personeelscategorieën - geneesheren:

921=Barema, gewaarborgde wedde, gewaarborgd aandeel in de pool of uitsluitend honoraria

924=Variabel deel in de vergoeding van de pool - onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen

Bijkomende vergoedingen voor specifieke personeelscategorieën - onderwijzend personeel::

902=Vergoeding voor bijkomende prestaties bedoeld bij KB nr. 418 van 16.07.1986 (bijv. toezicht ander dan in het kleuter en lager onderwijs...) - onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen

903=Vergoeding voor bijkomende prestaties andere dan bedoeld bij KB 418 van 16.07.1986 - onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen

Bijkomende vergoedingen voor specifieke personeelscategorieën - politiepersoneel (nieuw statuut):

961=Weddenbijslag voor de uitoefening van een mandaat (art. XI.II.17 van KB van 30.03.2001)

962=Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht (art. XI.III.6 van KB van 30.03.2001)

970=Nieuw statuut -diverse toelagen en vergoedingen - onderworpen

974=Toelage voor de bijzondere rekenplichtige (art. 30 en art. 32 van de wet van 07.12.1998 en KB van 29.11.2001)

975=Toelage voor de secretaris van een meergemeentezone (art. 29-32 van de wet van 07.12.1998)

Bijkomende vergoedingen voor specifieke personeelscategorieën - politiepersoneel (oud statuut):

952=Weddensupplement toegekend aan (hoofd)inspecteurs van de gemeentelijke politie bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings (POL 45 van 21.05.1993 en KB van 20.06.1994)

958=Weddensupplement toegekend aan adjunt-politiecommissarissen die een wachtdienst verrichten in het kader van een permanentie van 22 uur tot 6 uur, op zondagen en op feestdagen (Ministeriële omzendbrief van 30.12.1971) - onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen

991=Specifieke toelagen en vergoedingen onderworpen - voor ex-rijkswachters, ex-leden van de gerechtelijke politie en ex-militairen die kiezen voor het oud statuut

992=Overgangstoelagen (art. XII.XI van KB van 30.03.2001)

Bijkomende vergoedingen voor specifieke personeelscategorieën - verplegend en verzorgend personeel:

912=0,81 EUR/uur voor nachtprestaties (ministeriële omzendbrief van 17.04.1989) - onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen

914=4, 8 of 12% hoofdverplegers

916=1,12 EUR/uur voor prestaties tijdens weekend of feestdagen (omzendbrief RIZIV van 17.07.1992)

Bijkomende vergoedingen voor specifieke personeelscategorieën - vrijwillige brandweerlieden:

940=Vergoedingen voor prestaties verricht in het kader van de dienst 100

942=Vergoedingen voor regelmatige prestaties die in aanmerking komen om te bepalen of de grens van 785,95 EUR werd bereikt (artikel 17quater van het KB van 28.11.1969) - onderworpen

Vakantiegeld:

315=Enkelvoudig vakantiegeld vorige tewerkstelling - voor tijdelijken (wet van 24.07.1987) en voor gesubsidieerde contractuelen en artikel 60'ers in het Vlaamse en Brusselse Gewest.

Internationale compatibiliteit

/