Variabele: Voltijdsequivalent exclusief gelijkgestelde dagen

Een verbetering voorstellen

Naam

Voltijdsequivalent exclusief gelijkgestelde dagen

Afkorting

Eqtpsp

Thema

Arbeidsprestatie, Arbeidsvolume

Definitie/omschrijving

Het voltijdsequivalent geeft een aanduiding van de bezettingsgraad van een arbeidsplaats gedurende een kwartaal

Bron

DWH_ONSS_UniStatbaseDMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Het voltijds equivalent kan berekend worden hetzij inclusief de gelijkgestelde dagen (zie variabele Tauxaa), hetzij exclusief gelijkgestelde dagen. In het laatste geval worden de periodes van afwezigheid waarvoor men geen loon ontvangt (eventueel wel een vervangingsinkomen) niet meegeteld voor de berekening van het voltijdsequivalent, zodat het arbeidsvolume gekoppeld kan worden aan de loonmassa. In de RSZ-statistieken wordt het VTE telkens berekend exclusief de gelijkgestelde dagen.

Het voltijdsequivalent excl. gelijkgestelde dagen vergelijkt de werkelijk gepresteerde arbeid van een werknemer tijdens een kwartaal met die van de maatman. De maatman wordt geteld als één voltijdsequivalent.

Prestaties van minder dan één voltijdsequivalent kunnen hun oorsprong vinden in:

  • een kortere periode van tewerkstelling (geen volledig trimester tewerkgesteld)
  • deeltijdse arbeidsprestaties (wekelijkse arbeidsduur lager dan die van de maatman)
  • periodes van afwezigheid niet gedekt door een loon

Vanaf 2003 worden alle prestaties (ook niet bezoldigde) van deeltijdse werknemers in dagen en uren aangegeven. Daardoor kan ook voor deeltijdse werknemers een meer rechtstreekse formule worden toegepast:

(Bezoldigde prestaties werknemer + Vakantieprestaties werknemer)/ (Volledige prestaties referentiepersoon).

Voor voltijdse werknemers worden de prestaties in dagen herrekend naar 5 dagen-stelsel vergeleken met de referentiepersoon 5-dagenstelsel die een volledig kwartaal heeft gewerkt.

Voor deeltijdse werknemers worden de prestaties in uren vergeleken met het aantal uren dat een referentiepersoon zou gewerkt hebben in een volledig kwartaal.

Bij deze formule moet opgemerkt worden dat de notie bezoldigde dag bij de RSZ ruimer is dan de werkelijk gepresteerde arbeidstijd. Zo vallen onder meer de wettelijke feestdagen onder de bezoldigde dagen evenals de vakantiedagen van de bedienden en de ambtenaren. Verder worden afhankelijk van de hoedanigheid van de werknemer een aantal dagen van afwezigheid in het ene geval door de werkgever doorbetaald (en dus als bezoldigde dagen beschouwd) en in het andere geval gedekt door een vervangingsinkomen (en dus als gelijkgestelde dag beschouwd). Dit kan tot een zekere vertekening leiden bij vergelijking tussen verschillende groepen werknemers (vooral met de ambtenaren).

Bovendien is voor de deeltijdse werknemer bij de RSZ de werkelijk gepresteerde arbeidstijd beter gekend dan voor de voltijdse werknemer. Voor de deeltijdse werknemer worden de exact bezoldigde uren wel aangegeven (overuren inbegrepen), terwijl het arbeidsvolume bij een voltijdse werknemer gelijk blijft ongeacht de overuren (er moeten bij de RSZ voor voltijdse werknemers noch uren noch overuren aangegeven worden en het aantal bezoldigde dagen kan gelijk blijven).

De twee voorgaande opmerkingen bemoeilijken een vergelijking tussen de werknemers aangegeven bij de RSZ en bij de RSZPPO. Bij de RSZPPO worden voor alle werknemers (ongeacht of zij arbeider, bediende of ambtenaar zijn) de wettelijke feestdagen, de vakantiedagen en een aantal andere dagen van afwezigheid tot de bezoldigde dagen gerekend (cf. de ambtenaren aangegeven bij de RSZ). Bovendien wordt bij de RSZPPO zowel voor de deeltijdse als de voltijdse werknemer het aantal bezoldigde uren in rekening gebracht.

Internationale compatibiliteit

/