Variabele: Bijdragecategorie

Een verbetering voorstellen

Naam

Bijdragecategorie

Afkorting

Bijdragecategorie

Thema

Bijdragen

Definitie/omschrijving

Code van de bijdragecategorie.

Bron

COVID19_INASTI_Vrijstelling

Instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Geldigheidsperiode

01/03/2020 - 31/07/2021

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Het betreft steeds de bijdragecategorie van het laatst gekende kwartaal van het jaar. Indien er in de loop van het jaar een wijziging heeft plaatsgevonden, is de wijziging dus niet gekend.
  • Periodes van inactiviteit worden herkend, maar er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de soort inactiviteit (bijvoorbeeld wegens ziekte).
  • Bij sommige codes is er een cijfer toegevoegd. Deze cijfers kunnen worden genegeerd en de codes kunnen worden ingedeeld bij de andere codes met dezelfde letter.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
AHoofdbezigheid 01/03/2020 - 31/07/2021 De zelfstandigen die voor de toepassing van het sociaal statuut geacht worden hun zelfstandige bezigheid als hoofdberoep uit te oefenen (art 12 par. 1 van het KB nr. 38 van 27/07/1967)
DBijkomende bezigheid (bijberoep); vóór de pensioenleeftijd 01/03/2020 - 31/07/2021 De personen die, naast het uitoefenen van een zelfstandige activiteit, gewoonlijk en hoofdzakelijk een andere bezigheid uitoefenen.
EToegelaten activiteit na de normale pensioenleeftijd 01/03/2020 - 31/07/2021 De zelfstandigen die een activiteit uitoefenen na de normale pensioenleeftijd en die sinds 01/01/1976 genieten van een rust- of overlevingspen-sioen
FToegelaten activiteit vóór de normale pensioenleeftijd 01/03/2020 - 31/07/2021 De personen die een zelfstandige activiteit uitoefenen en die, vóór het bereiken van de pensioenleeftijd, reeds van een pensioen genieten dat onderhevig is aan de reglementering inzake de toegelaten beroepsbezigheid.
GOnbestaande of oude codes 01/03/2020 - 31/07/2021 Anomalie
HGehuwden, weduw(e)n(aars), studenten (art. 37 1) 01/03/2020 - 31/07/2021 Personen die geen ander beroep uitoefenen maar wel titularis zijn van afgeleide rechten.
IStudent-zelfstandige 01/03/2020 - 31/07/2021 In 2017 is er een overlap tussen het gebruik van bijdragecategorie ‘I’ in de betekenis van “Begin bezigheid (art.40 3)” en “Student-zelfstandige”. Het gaat slechts om een 100-tal gevallen met de betekenis van “Begin bezigheid (art.40 3)”. Vanaf 2018 wordt bijdragecategorie ‘I’ enkel nog gebruikt in de betekenis van “Student-zelfstandige”.
JMan, helper van zijn echtgenote (art. 12) 01/03/2020 - 31/07/2021 - Aan de man die zijn echtgenote bijstaat of vervangt in de uitoefening van haar zelfstandige activiteit, wordt de mogelijkheid geboden om in haar plaats als verzekerings-plichtige te worden beschouwd.- Dit is een uitdovende code die kon toegekend worden tot en met 30/09/1985. Maar diegene die toegekend zijn, blijven geldig.
KSociale verzekering in geval van faillissement 01/03/2020 - 31/07/2021 Zonder recht op pensioen.
LMeewerkende echtgenoot - maxistatuut 01/03/2020 - 31/07/2021 Hoofdbezigheid (meewerkende echtgeno(o)t(e) - maxistatuut)
OToegelaten activiteit vòòr normale pensioenleeftijd (Overlevingspensioen) 01/03/2020 - 31/07/2021
PActief na pensioen(leeftijd): 65 jaar en ouder met onbeperkte bezigheid 01/03/2020 - 31/07/2021
QMeewerkende echtgenoot - ministatuut 01/03/2020 - 31/07/2021 Tot 31/12/2002 : vrijwillige onderwerpingVanaf 01/01/2003 : verplichte onderwerping
RVoortgezette verzekering - alleen pensioen 01/03/2020 - 31/07/2021 Deze reeks bevat de leden die geen zelfstandige activiteit meer uitoefenen maar die bijdragen betalen voor een voortgezette verzekering in de pensioensector.
SVoortgezette verzekering - pensioen + Z.I.V. 01/03/2020 - 31/07/2021 Deze reeks bevat de leden die geen zelfstandige activiteit meer uitoefenen maar die bijdragen betalen voor een voortgezette verzekering in de pensioen- en ZIV-sectoren.
UGelijkstelling (ziekte, legerdienst, voorlopige hechtenis) 01/03/2020 - 31/07/2021 Het gaat hier om in hoofdzaak om gelijkstellingen waarvoor er geen bijdrage betaald wordt.
XActief na pensioen(leeftijd): jonger dan 65 jaar en 45 jaar of meer loopbaanjaren met onbeperkte bezigheid 01/03/2020 - 31/07/2021
YActiviteit na de normale pensioenleeftijd 01/03/2020 - 31/07/2021 geen rust- of overlevingspensioen
ZGepensioneerd, 65 jaar of meer, minstens 42 loopbaanjaren, oefent een onbeperkte beroepsbezigheid als zelfstandige uit 01/03/2020 - 31/07/2021
Bijdragecategorie ongekend 01/03/2020 - 31/07/2021 /