Overzicht

Privacy - Reglement inzake gegevensbescherming (GDPR)

Versie mei 2021

Verantwoordelijke voor de verwerking

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (hierna de KSZ genoemd) is krachtens artikel 3 van de KSZ-wet van 15 januari 1990 belast met het leiden, organiseren en machtigen van de uitwisseling van sociale gegevens tussen de sociale gegevensbanken.  De KSZ is ook belast met de coördinatie van de relaties tussen de instellingen van sociale zekerheid onderling en tussen deze instellingen en het Rijksregister.

De KSZ, gevestigd Willebroekkaai 38 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0244640631, treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens die opgenomen zijn in het verwijzingsrepertorium, de KSZ-registers, de GSS-databank, de databank van de isi+-kaarten, de databank met betrekking tot het gebruik van de eBox burger en het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming (voor de laatste databank geldt een « gedeelde verantwoordelijkheid », in die zin dat elke organisatie die gegevens voor opname ter beschikking stelt zelf eigenaar van die gegevens blijft en dat de KSZ als intermediaire organisatie enkel instaat voor het koppelen van de gegevens uit de verschillende authentieke bronnen en het pseudonimiseren of anonimiseren van de aldus gekoppelde gegevens).

Overeenkomstig de Europese verordening inzake gegevensbescherming van 27 april 2016 (GDPR) heeft de KSZ een functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer) aangesteld.

De DPO is bereikbaar via e-mail aan dpo@ksz-bcss.fgov.be.

Hij is tevens bereikbaar per brief aan:

KSZ-BCSS Data Protection Officer
Willebroekkaai 38
1000 Brussel

Waarom worden uw gegevens verwerkt?

De KSZ verwerkt de nodige persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de volgende voornaamste opdrachten en doeleinden.

Het verwijzingsrepertorium,dat uit twee delen bestaat met name het kennisrepertorium en het personenrepertorium, laat enerzijds toe te achterhalen welke instelling de gegevens van welke andere instelling mag raadplegen via welke stroom en onder welke voorwaarden (kennisrepertorium) en laat anderzijds toe te controleren welke entiteit heeft aangeduid dat ze een dossier/link met betrekking tot een persoon heeft, onder welke hoedanigheid/voor welk doeleinde en voor welke periode (personenrepertorium).

De identificatieregisters voor de personen die niet over een rijksregisternummer beschikken (BIS-register) of van wie het dossier niet meer beheerd wordt door het Rijksregister (register van de geschrapten) ter ondersteuning van ons socialezekerheidssysteem dat gebaseerd is op de unieke identificatie via het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ).

De databank van de geharmoniseerde sociale statuten (bv. rechthebbende op de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering geneeskundige verzorging/RVV of de inkomensgarantie voor ouderen/IGO of het leefloon, enz.) op basis waarvan de geautomatiseerde toekenning van afgeleide rechten (bv. fiscale vrijstellingen, sociale tarieven voor telecom, energie of openbaar vervoer, tariefverminderingen voor sport en cultuur, enz.) mogelijk is.

De databank van de isi+-kaarten bedoeld voor kinderen jonger dan 12 jaar en voor sociaal verzekerden die niet over een elektronisch identiteitsbewijs moeten of kunnen beschikken.

De gegevens met betrekking tot het gebruik van de eBox burger die de burger toelaat om op gecentraliseerde en veilige wijze officiële documenten te ontvangen afkomstig van openbare instellingen of organisaties belast met een opdracht van algemeen belang.

Het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming werd opgericht ter ondersteuning van het beleid en het wetenschappelijk onderzoek. Het bevat socio-economische gegevens afkomstig voornamelijk van Belgische instellingen van sociale zekerheid. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor doeleinden van beleidsondersteuning en onderzoek en worden enkel in gepseudonimiseerde of geanonimiseerde vorm ter beschikking gesteld.

Wat zijn de wettelijk basissen voor de verwerking van uw gegevens?

In het kader van het beheer van haar wettelijke opdrachten, zoals gedefinieerd in hoofdstuk II van de KSZ-wet van 15 januari 1990, verwerkt de KSZ de gegevens overeenkomstig het beleid dat beschreven is in de GDPR op basis van artikel 6.1, eerste lid, c), van de Europese verordening.

Daartoe baseren wij ons onder meer op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en zijn uitvoeringsbesluiten (onder meer het koninklijk besluit van 4 februari 1997 tot organisatie van de mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard tussen instellingen van sociale zekerheid).

Welke categorieën van gegevens worden verwerkt?

De KSZ kan de volgende persoonsgegevens verwerken voor de voormelde doeleinden:

In het personenrepertorium

 • het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ)
 • de sector die aangeduid heeft een dossier/link met de betrokkene te hebben
 • het type dossier/link tussen deze persoon en deze sector
 • de periode waarop het dossier betrekking heeft

In de KSZ-registers

 • het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ)
 • de naam en voornamen
 • de geboorteplaats en -datum
 • het geslacht
 • de nationaliteit(en)
 • de hoofdverblijfplaats
 • het contactadres (in België)
 • de plaats en datum van overlijden
 • de burgerlijke sta(a)t(en)

In de databank van de geharmoniseerde sociale statuten (GSS)

De databank bevat gestructureerde informatie met betrekking tot de potentiële rechthebbenden van voordelen:

 • de meest gevraagde sociale statuten*
 • de leeftijd van een persoon
 • de postcode van de woonplaats
 • de gezinssamenstelling (zoals thans meegedeeld door de gemeenten)

*De databank omvat de nuttige sociale statuten, vastgesteld in overleg met de authentieke bronnen: NIC, FPD, POD MI, DGPH, VSB, Opgroeien Regie (Kind en Gezin), IRISCARE en AOW.

In de databank van de isi+-kaarten

 • het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ)
 • de naam en voornaam
 • de geboortedatum
 • het geslacht

In de databank met betrekking tot het gebruik van de eBox burger

 • het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ) van de burger, geregistreerd als business-identificatiesleutel van elke eBox burger

In het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming

 • persoonskenmerken
 • opleidingen en diploma’s
 • arbeidsmarktsituatie
 • verschillende inkomens
 • kinderbijslagen
 • pensioenen en pensioenopbouw
 • arbeidsongeschiktheid
 • statuut van persoon met een handicap
 • tussenkomst van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Elke organisatie die persoonsgegevens ter beschikking stelt voor opname in het datawarehouse blijft echter verwerkingsverantwoordelijke van die persoonsgegevens. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor doeleinden van beleidsondersteuning en onderzoek en worden enkel in gepseudonimiseerde of geanonimiseerde vorm ter beschikking gesteld.

Wat zijn onze informatiebronnen?

Gelet op de specifieke opdracht van de KSZ zijn de gegevens die u betreffen voornamelijk afkomstig van:

 • het netwerk van de sociale zekerheid en elke andere openbare instelling die actief is in de sociale zekerheid
 • uzelf, uw wettelijke vertegenwoordiger of elke persoon die door u gemandateerd is

Door wie worden uw gegevens verwerkt?

Al deze gegevens worden verwerkt door gemachtigd personeel dat statutair of contractueel gebonden is door de discretieplicht.

Het personeel van de KSZ dat toegang heeft tot informatie die de identificatie van personen mogelijk maakt, is verplicht deze informatie te beschermen overeenkomstig dit document inzake bescherming van persoonsgegevens. In het bijzonder moet het personeel zich onthouden van het gebruik van deze informatie voor andere doeleinden dan het leveren van de diensten waarmee het belast is.

Om de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van uw gegevens te waarborgen werden bovendien maatregelen op het vlak van informatieveiligheid geïmplementeerd.

Aan wie kunnen uw gegevens worden meegedeeld?

Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld:

 • aan de organisaties die ze nodig hebben voor het efficiënt vervullen van de door hen rechtmatig nagestreefde doeleinden (zoals het toekennen van aanvullende voordelen of het realiseren van onderzoeken nuttig voor de kennis, de conceptie en het beheer van de sociale bescherming), na een voorafgaande beraadslaging van het informatieveiligheidscomité
 • aan uzelf en/of aan uw wettelijke vertegenwoordigers (in voorkomend geval, uw voorlopige bewindvoerder) of aan uw vertegenwoordiger (professioneel adviseur, advocaat, ombudsman, ...) die in het bezit is van een mandaat.

Wie zijn onze verwerkers?

De KSZ doet hoofdzakelijk een beroep op de volgende verwerker:

 • vzw SMALS, Fonsnylaan 20 te 1060 Sint-Gillis, onze IT-leverancier

Worden uw gegevens meegedeeld aan landen buiten de Europese Economische Ruimte?

Persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid kunnen eventueel meegedeeld worden aan landen buiten de Europese Economische Ruimte, maar enkel voor zover dat nodig is voor het uitvoeren van supranationale of internationale normen die op de Belgische overheid van toepassing zijn. Supranationale normen worden uitgevaardigd door organisaties die boven de nationale staten staan en bepaalde bevoegdheden van die nationale staten hebben overgenomen. Internationale normen worden bij wijze van overeenkomst uitgevaardigd door de betrokken nationale staten.

Hoelang blijven uw gegevens bewaard?

De KSZ houdt uw gegevens bij zolang dat noodzakelijk is voor het realiseren van haar opdrachten, zoals vastgesteld door of krachtens de wet (in het bijzonder de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en haar uitvoeringsbesluiten).

Wat zijn uw rechten?

Overeenkomstig de wetgeving hebt u het recht een bevestiging te ontvangen van het feit dat uw gegevens verwerkt worden door de KSZ en beschikt u over een recht op toegang tot uw gegevens. Daartoe richt u een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan onze Data Protection Officer met als bijlage een recto-versokopie van uw identiteitskaart (zie hierboven voor de contactgegevens).

Voor zover uw rechten niet tegenstrijdig zijn met de wettelijke verplichtingen waaraan de KSZ onderworpen is en met het algemeen belang, hebt u ook het recht om voor de persoonsgegevens die u betreffen:

 • de verbetering te vragen van alle onjuiste of onvolledige gegevens
 • de verwijdering van uw gegevens te vragen
 • u te verzetten tegen de verwerking van een gegeven
 • vergeten te worden (recht op gegevenswissing)
 • de verwerking van uw gegevens te beperken

Indien u niet akkoord bent, kan u steeds contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit via de website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger .

Kunt u uw toestemming intrekken?

De KSZ houdt geen persoonsgegevens bij op basis van uw toestemming. Ze verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend op basis van de noodzaak om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen.

Maakt u het voorwerp uit van geautomatiseerde beslissingen, met inbegrip van profilering?

Neen.