Overzicht

Gegevens- en dienstencatalogus sociale sector

Wat vind je hier ?

De openbare instellingen van sociale zekerheid verwerken persoonsgegevens over jou om je sociale bescherming vorm te kunnen geven.

De openbare instellingen van sociale zekerheid willen vermijden dat jij of je werkgever meermaals dezelfde gegevens moet meedelen aan verschillende instellingen van sociale zekerheid (‘only once’ gegevensinzameling). Daarom worden persoonsgegevens die reeds bij één instelling van sociale zekerheid of overheidsinstelling beschikbaar zijn en die door een andere instelling van sociale zekerheid of overheidsinstelling nodig zijn voor de uitvoering van haar opdrachten, onderling uitgewisseld.

Dergelijke uitwisseling geschiedt slechts nadat een onafhankelijk, door het Parlement aangesteld Informatieveiligheidscomité heeft nagegaan dat ze in overeenstemming is met de principes vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) organiseert als ‘dienstenintegrator’ de gegevensuitwisseling op een veilige manier.

Ook dubbele opslag van en dubbele kwaliteitscontrole op persoonsgegevens wordt door de openbare instellingen van sociale zekerheid maximaal vermeden. Daarom worden o.l.v. de KSZ taakverdelingen afgesproken over

 • welke instelling welke persoonsgegevens bewaart in zgn. authentieke bronnen en ter beschikking houdt van andere instellingen die deze nodig hebben
 • welke instelling welke kwaliteitscontroles uitvoert op de bewaarde persoonsgegevens en eventuele fouten verbetert.

Indien in de authentieke bron een fout wordt verbeterd, wordt deze verbetering automatisch meegedeeld aan andere instellingen die de verbeterde persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun opdrachten.

Ontdek hieronder

 • welke openbare instellingen van sociale zekerheid welke soorten persoonsgegevens over jou bijhouden in een authentieke bron
 • op basis van welke rechtsgronden
 • in één oogopslag welke persoonsgegevens over jou worden uitgewisseld met wie (de zgn. ‘only once matrix’)
 • een gedetailleerde beschrijving van elke gegevensuitwisseling
 • een verwijzing naar de on line diensten waar je je persoonsgegevens kan raadplegen.

Overzicht van de authentieke bronnen

InstellingRechtsgrondenAuthentieke bronnen
FedrisPrivacyverklaring Fedris Uitkeringen t.g.v. een arbeidsongeval
Uitkeringen t.g.v. een beroepsziekte
FPDPrivacyverklaring MyPensionWettelijke pensioenen (tezamen met RSVZ)
FSO

Wettelijke basis m.b.t. de opdrachten FSO 
Privacyverklaring FSO

Tegemoetkomingen Fonds Sluiting Ondernemingen
HVWPrivacyverklaring HVWWerkloosheidsuitkeringen uitbetaald door HVW
HZIVPrivacyverklaring HZIVVerzekerbaarheid van leden van het HZIV
Tegemoetkomingen in geneeskundige verzorging van leden van het HZIV
Uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid of zwangerschap aan leden van het HZIV
Uitkeringen aan slachtoffers van oorlog of terreur
KSZ

Privacyverklaring - KSZ 
KSZ-wet

KSZ-registers
Verwijzingsrepertorium
Buffergegevensbank van sociale statuten (voor automatische toekenning van aanvullende rechten)
isi+-kaarten
RIZIVPrivacyverklaring RIZIV 
Databank reglementering RIZIV (Docleg)
Zorgverleners en zorginstellingen (oa accreditering- en conventiegegevens)
RJVPrivacyverklaring RJVVakantierekening van arbeiders
RSVZPrivacyverklaring RSVZAlgemeen repertorium zelfstandigen (ARZA)
Wettelijke pensioenen (tezamen met FPD)
RSZPrivacyverklaring RSZWerkgeversrepertorium
Personeelsbestand werknemers en ambtenaren (Dimona)
Loon- en arbeidstijdsgegevensbank werknemers en ambtenaren(DMFA)
Werkgeversrekeningen
RVAWetteksten RVA
Privacyverklaring RVA
Werkloosheidsuitkeringen en brugpensioenen
Uitkeringen bij loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof
SigedisPrivacyverklaring Sigedis
Privacyverklaring MyCareer
Privacyverklaring MyPension
Geconsolideerde beroepsloopbaan werknemers, zelfstandigen en ambtenaren
Aanvullende pensioenen
Alle openbare instellingen van sociale zekerheidKSZ-wet (art. 5)Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming
(beleids/onderzoeksondersteuning met anonieme of gepseudonimiseerde gegevens)
FOD Sociale Zekerheid Privacycverklaring en bescherming van de persoonsgegevens

Erkenningen van de  handicap IVT/IT (Inkomensvervangende tegemoetkoming/ Integratietegemoetkoming
Kunstenaarskaart & Kunstenaarsvisum

De gegevensuitwisselingen in één oogopslag (only once matrix)

In de 4 onderstaande tabellen vind je in één oogopslag een globaal overzicht van de gegevensuitwisselingen die door de KSZ worden georganiseerd om het beginsel van de ‘only once’ gegevensinzameling bij burgers en ondernemingen te waarborgen. De tabellen geven achtereenvolgens een inzicht in.

 • de soorten persoonsgegevens die uitgewisseld worden tussen de instellingen van sociale zekerheid
 • de soorten persoonsgegevens die door overheidsinstellingen actief buiten de sociale sector worden verstrekt aan de instellingen van sociale zekerheid
 • de soorten persoonsgegevens die door de instellingen van sociale zekerheid worden verstrekt aan overheidsinstellingen actief buiten de sociale sector
 • de soorten persoonsgegevens die door de instellingen van sociale zekerheid worden verstrekt aan onderscheiden overheidsinstellingen van de Gemeenschappen en Gewesten (precisering van de laatste 4 kolommen uit de vorige tabel).

Tabel 1: Gegevensuitwisselingen binnen het netwerk van de sociale zekerheid

Gegevensuitwisselingen binnen het netwerk van de sociale zekerheid

Tabel 2: Gegevensuitwisselingen naar het netwerk van de sociale zekerheid

Gegevensuitwisselingen naar het netwerk van de sociale zekerheid

Tabel 3: Gegevensuitwisselingen vanuit het netwerk van de sociale zekerheid

Gegevensuitwisselingen vanuit het netwerk van de sociale zekerheid

Tabel 4: Gegevensuitwisselingen vanuit het netwerk van de sociale zekerheid (Gemeenschappen en Gewesten)

Gegevensuitwisselingen vanuit het netwerk van de sociale zekerheid (Gemeenschappen en Gewesten)

Detailbeschrijving van de gegevensuitwisselingen

Over elke gegevensuitwisseling via de KSZ vind je een detailbeschrijving in thematische fiches.

Toegang tot je gegevens

De openbare instellingen van sociale zekerheid hebben alle on line diensten voor burgers en anderen gebundeld op het socialezekerheidsportaal.

Via deze diensten heb je toegang tot je gegevens

Handvest van de sociaal verzekerde

Het handvest van de sociaal verzekerde omvat verschillende belangrijke principes m.b.t. de rechten en plichten van de sociaal verzekerden in hun contacten met de instellingen van sociale zekerheid.